HONGKONG

Gourmet - - NYTT KROG -

Ef­ter pop up-kro­gar i Du­bai och just nu i Macau öpp­nar Björn Frantzén för förs­ta gång­en en per­ma­nent re­stau­rang ut­an­för Stock­holms tul­lar. Av­stån­det är för­stås långt till Frantzéns Kit­chen i Hongkong-stads­de­len Sheung Wan. Rät­ter­na är dock tyd­ligt igen­känn­ba­ra för den som nå­gon gång satt fo­ten på Lil­la Ny­ga­tan i Gam­la stan.

– Menyn kom­mer fram­för allt att be­stå av gam­la Frantzén-rät­ter i mel­lanstor­lek. Man väl­jer som ur en à la car­te. Så istäl­let för att dum­pa rät­ter tar vi till­ba­ka och om­tol­kar dem. Vi kom­mer att ta med oss rå­va­ror som löj­rom, ling­on, mos­sa och svensk biff, sä­ger Björn Frantzén.

Att det blev just Hongkong beror dels på att det är en kre­a­tiv, myll­ran­de mat­stad – och, en­ligt Björn, dels för att Frantzén har en stän­digt på­gåen­de flirt med asi­a­tis­ka smak­sätt­ning­ar och rå­va­ror.

Vad som an­tag­li­gen för­enk­lat pro­ces­sen och eta­ble­ring­en i den­na me­ga­dy­ra met­ro­pol är ock­så att äga­ren till fas­tig­he­ten i Hongkong är det svens­ka pa­ret Ar­ne och He­len Lind­man.

Björn Frantzéns kol­le­ga Jim Löf­dahl finns på plats som köks­chef se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka. För Björn var det in­te ett helt enkelt val att släp­pa iväg sin va­pen­bro­der ef­ter åt­ta års sam­ar­be­te.

– Jim kän­de att han var fär­dig med Stock­holm, och så skul­le vi ju ha öpp­nat en re­stau­rang i Du­bai för nå­got år se­dan. Men istäl­let gick vi fö­re med Hongkong, sä­ger Björn Frantzén.

Frantzéns Kit­chen har öp­pet kvälls­tid och även lun­cher på hel­ger­na och har 36 sitt­plat­ser. Adres­sen är 11 Up­per Stre­et i Hongkong. Sve­ri­ge har fått yt­ter­li­ga­re en li­ten ex­klu­siv sus­hi­bar: Soyo­kazE i Stock­holm. Med en­dast tolv plat­ser och no­ga ut­val­da rå­va­ror säl­lar sig kro­gen till eta­ble­ra­de Ho­ze i Gö­te­borg, Sus­hi Sho och Imou­to i Stock­holm. Kvälls­tid ser­ve­ras en­bart oma­ka­se – en fast me­ny där koc­ken väl­jer ser­ve­ring­ar – och bi­tar­na ätes à la mi­nu­te. Mannen bakom den lil­la kro­gen på Frej­ga­tan he­ter Batjar­gal ”Ba­gi” Ochir­bat och kom­mer när­mast från Say­an Isaks­sons Imou­to, där han va­rit med se­dan star­ten för ett år se­dan. Ba­gi är ing­en ny­kom­ling på sus­hi­sce­nen. Han har lång er­fa­ren­het från Say­ans öv­ri­ga kro­gar, främst Råkul­tur, och in­nan dess ar­be­ta­de Ba­gi på sushire­stau­rang i USA.

Avsmak­nings­me­nyn är byggd ef­ter till­gång på rå­va­ror. Här hit­tar vi främst fisk från svenskt vat­ten, men Ba­gi kan även ta in ex­em­pel­vis sjö­bor­re och regn­bågs­lax från Is­land, hum­mer från Ka­na­da och stör från Fin­land.

Soyo­kazE be­ty­der ”mild bris” men kro­gens namn kom egent­li­gen till av en slump.

– Jag tyc­ker att Soyo­kazE är ett vac­kert ord och se­dan sta­var jag med stort S och stort E, vil­ket är en för­kort­ning för Sve­ri­ge, sä­ger Ba­gi.

Soyo­kazE har öp­pet för lunch, ons­dag till fredag, och mid­dag, ons­dag till lör­dag. Mer in­fo: soyo­kaze.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.