ER­FA­REN

Gourmet - - NYTT DRYCK -

Som­me­li­er­vän­ner­na Béa­trice Be­cher och Jo­nas Sandberg öpp­nar in­om kort en vin­bar till­sam­mans på Ers­ta­ga­tan 21 i Stock­holm. Ba­ren he­ter Fo­lii, vil­ket är en för­svensk­ning av or­det ”fo­lie” som be­ty­der ga­len­skap på frans­ka.

– Egent­li­gen val­de vi nam­net för att vi tyc­ker att det är ett fint ord, be­rät­tar Béa­trice.

Ba­ren är ett sam­ar­be­te med Ter­ri­to­ri­et i Oslo. De som va­rit där kom­mer att kän­na igen sig. Det kom­mer för­stås att fin­nas en bar­me­ny för den som är hung­rig, och för den som är törs­tig kan Fo­lii er­bju­da cir­ka 200 vi­ner på glas – tack va­re upp­fin­ning­en Cora­vin som gör att du kan häl­la vin ut­an att be­hö­va dra ut kor­ken.

– Det blir en li­ten och le­van­de dryc­kes­lis­ta med vi­ner från he­la värl­den, sä­ger Béa­trice, som när­mast kom­mer från Eriks Vin­bar och Stu­re­hof. Hon har ock­så vun­nit bå­de SM och NM i som­me­li­e­rie.

Jo­nas har ti­di­ga­re ar­be­tat som chefs­som­me­li­er på Stu­re­hof och Fä­vi­ken Ma­ga­si­net.

Fo­lii be­räk­nar att öpp­na dör­rar­na nå­gon gång i de­cem­ber. Mer in­fo hit­tar du på www.fo­lii.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.