Å

Gourmet - - ROSÉCHAMPAGNE -

sik­ter­na om rosécham­pagne är många, star­ka och går of­ta isär. Fram­för allt bland Cham­pagnes vin­pro­du­cen­ter, och fram­för allt fram till för någ­ra år se­dan. För nu­me­ra är allt fler över­ens om att rosécham­pagne in­te läng­re kan av­fär­das med den ax­el­ryck­ning som förr var van­lig. Vi kon­su­men­ter äls­kar den, till var­dag som fest, till prat och till mat, och i takt med vår upp­skatt­ning blir rosécham­pagnen ba­ra bätt­re och bätt­re. Men ut­veck­ling­en har ställt en del nya krav på cham­pagne­ma­kar­na, som att de mås­te bli duk­ti­ga röd­vins­till­ver­ka­re, ef­tersom rosécham­pagne of­ta är nå­got så ovan­ligt som en bland­ning av rött och vitt. Gour­met gjor­de en re­sa i vin­ter­tid för att ut­fors­ka hur ”la vie en ro­se” ser ut i Cham­pagne för till­fäl­let. Ute är det kallt och rug­gigt. Den lågt stå­en­de ef­ter­mid­dags­so­lens strå­lar för­sö­ker feb­rilt ta sig ige­nom rö­ken som sti­ger upp här och var i vin­går­dar­na. Det är vinå­rets ef­ter­ar­be­te – al­la ned­klipp­ta gre­nar som nu el­das upp för att ge plats för en ny år­gång. Vin­ter­mörk­ret har nästin­till lagt sig när vi sväng­er in i byn Ecu­eil. Ett bo­stads­hus, långt från de sto­ra cham­pagne­hu­sens pa­rad­fas­tig­he­ter, döl­jer od­la­ren och vin­ma­ka­ren Fré­déric Savarts käl­la­re. Väl in­ne, en trap­pa ner, är lju­set be­hag­ligt. Vi­ner som sak­ta hål­ler på att bil­da sin ef­ter­trak­ta­de mous­se de­lar golv med fär­dig cham­pagne pac­kad i lå­dor för vi­da­re färd ut i värl­den. Läng­re in står någ­ra stål­tan­kar och ek­fat. Ett av fa­ten är spe­ci­ellt. Här finns Savarts rö­da vin av pi­not no­ir. Det vin som in­om kort ska blan­das med det vi­ta för att bil­da ”Bul­le de Rosé”, hu­sets rosécham­pagne.

Med sin pi­pett får han upp nå­gon de­ci­li­ter av det mörk­rö­da vi­net som han för­de­lar i vå­ra glas. Att sma­ka det­ta är som att pro­va vil­ket njut­bart pi­not no­ir­vin som helst. Här snå­lar man in­te på kva­li­te­ten ba­ra för att vi­net ska blan­das till rosé. Det görs av dru­vor från 60-åri­ga stoc­kar, se­dan får det lig­ga 20 må­na­der i ek­fat in­nan det slut­li­gen blan­das i det vi­ta vi­net.

– Jag vill ha fi­ness från det rö­da vi­net, in­te sträv­het från tan­ni­ner, sä­ger Savart, som ba­ra bru­kar till­sät­ta mel­lan 5 och 7 pro­cent. På lik­nan­de sätt ser det nu­me­ra ut i många cham­pagne­hus, men i oli­ka ska­la. Rosécham­pagne har bli­vit po­pu­lärt det se­nas­te de­cen­ni­et, men från att, för ett par de­cen­ni­er se­dan, ha va­rit ett vin som cham­pagne­hu­sens ”chefs de ca­ve” gjort med väns­ter­han­den är rosécham­pagne nu en allt vik­ti­ga­re pro­dukt som där­med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.