S

Gourmet - - DOWNUNDER -

yd­ney har länge va­rit en des­ti­na­tion för bå­de ma­toch dryck­äls­ka­re. Austra­li­en är vis­ser­li­gen en av värl­dens vin­met­ro­po­ler, men vi får in­te glöm­ma att vi även hit­tar ett myl­ler av cock­tail- och vin­ba­rer samt fan­tas­tis­ka kaf­fe­stäl­len.

Pre­cis som i res­ten av värl­den sker just nu ett ge­ne­ra­tions­skif­te i re­stau­rang­värl­den. Kvar är de själv­kla­ra gi­gan­ter­na som Rock­pol, Brae och Qu­ay, al­la väl vär­da ett be­sök. Men nu tar de yng­re koc­kar­na över, upp­lär­da av ovan nämn­da, men ock­så åter­vän­dar­na som va­rit i Eu­ro­pa samt de som tar sig an en ut­ma­ning för förs­ta gång­en. Hur som helst är det enormt spän­nan­de.

På­tag­ligt är att den ut­veck­ling som skett över he­la värl­den med närod­lat och eg­na rå­va­ror ock­så sker här. Den au­stra­li­en­sis­ka myl­lan är bå­de ge­ne­rös och ud­da. Här fin­ner man många väx­ter som vi in­te hit­tar nå­gon an­nan­stans i värl­den, och ar­be­tet med att be­va­ra de in­hems­ka rå­va­ror­na är nå­got de fles­ta koc­kar ser som ett kall. Det märks i ener­gin i ma­ten och i stolt­he­ten de kän­ner för na­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.