TID FÖR MAT

Gourmet - - NYTT BÖCKER -

En snabb­lunch ut­an att släp­pa blic­ken från da­torskär­men, nå­gon? Mats-Eric Nils­son går långt bort­om stor­säl­ja­ren Den hem­li­ga koc­ken för att istäl­let för mat­fusk och oschys­ta rå­va­ror fånga fo­kus på själ­va mål­ti­den. För hur äter vi egent­li­gen, och hur på­ver­kar det vår livs­kva­li­tet? I Mål­ti­dens ma­gi (Ord­front För­lag) frå­gar sig Mats-Eric Nils­son vad det aso­ci­a­la ätan­det gör med oss män­ni­skor – och vem som egent­li­gen tjä­nar på att vi in­te läng­re tycks hin­na med ett he­der­ligt gam­malt pro­per me­al. Här na­gel­fars mål­ti­den ur mäng­der av per­spek­tiv: hi­sto­riskt, re­li­giöst, rent mänsk­ligt – och av­slu­tas för­stås med det go­da och lä­ro­ri­ka. Mål­ti­dens ma­gi krä­ver tid, men Mats-Eric Nils­sons nog­gran­na re­se­arch ger i gen­gäld spän­nan­de, helt re­cept­fri, läs­ning långt bort­om gängse kok­böc­kers of­ta ko­lo­re­ra­de dröm­till­va­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.