14. Tra­nen

Gourmet - - KJEMPEGODT I OSLO -

Wal­de­mar Th­ra­nes ga­te 70, Sankt Hans­hau­gen

För sex år se­dan be­stäm­de sig Øy­vind Loft­hus, från ba­ge­ri­grup­pen Åpent Ba­ke­ri, för att yt­ter­li­ga­re ut­fors­ka sin pas­sion för piz­za. På kväl­lar­na gjor­de han där­för om sitt ba­ge­ri på Åseng­a­ta 42 vid San­da­ker till en piz­ze­ria kal­lad Loft­hus Sam­vir­ke­lag. Sak­ta men sä­kert upp­täck­te kroggäs­ter­na att Oslos bäs­ta piz­za in­te ser­ve­ra­des på nå­got piz­za­hak ut­an på ett ba­ge­ri i en gans­ka oin­tres­sant del av sta­den. Se­dan dess har Åpent Ba­ke­ri ut­ö­kat med fy­ra nya stäl­len. Tred­je för­gre­ning­en lig­ger i den an­ri­ka in­sti­tu­tio­nen Tra­nen. Här har man ti­di­ga­re för­sökt sig på två and­ra kon­cept, men nu är man till­ba­ka till grun­didén: ba­ge­ri på da­gen och piz­ze­ria på kväl­len. En bonus på Tra­nen är, för­u­tom den vack­ra gam­la in­red­ning­en, att du kan hit­ta en myc­ket stör­re va­ri­a­tion av vi­ner (in­klu­si­ve na­tur­vi­ner) och en mer ener­gisk at­mo­sfär än på öv­ri­ga Loft­hus Sam­vir­ke­lag. tra­nen.no

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.