KONS­TEN ATT GRIL­LA

Gourmet - - NYTT BÖCKER -

Det ska sä­gas med det­sam­ma, Ja­pansk grill­ning (Na­tur & Kul­tur) är ing­et för första­gångs­gril­la­ren. Men för den som gjort sin grund­sko­la, fort­satt in i grill­gym­na­si­et och lärt sig han­te­ra bar­becu­en med rätt rök och ved är boken vägen in mot hög­re stu­di­er. Väg­vi­sa­re är maestro Jonas Cramby, som sät­ter sym­pa­tisk rib­ba re­dan med för­or­det "Zen och kons­ten att gril­la", en blink­ning åt ny­li­gen av­lid­ne Ro­bert M Pir­sigs kult­ro­man. Boken är en hyll­ning till den ja­pans­ka se­kund­snab­ba grill­ning som i svensk som­mar­tapp­ning kan ske bå­de på trånga bal­kong­er och un­der cy­kel­se­mestern. Ra­men är ett slags best of vad gäl­ler ya­ki­to­ri, ya­ki­niku och ko­re­ansk BBQ, men Ja­pansk grill­ning vo­re in­te sig­ne­rad Jonas Cramby ut­an ett ac­kom­pan­je­ran­de klirr från gla­sen. Som en ja­pansk whis­ky med någ­ra de­lar mi­ne­ral­vat­ten, en så kal­lad mi­zu­wa­ri. Ro­land Pers­sons mät­ta­de bil­der är ex­tra kryd­da och mum­ma för den­na mål­tids­bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.