KAPTEN KAKA

Gourmet - - NYTT BÖCKER -

Ca­ke He­ro (Bon­ni­er Fak­ta) är Roy Fa­res egen su­per­hjäl­te, smak­satt med li­ka go­da som sö­ta kraf­ter. Tilli­ka bar­nens oräd­da rid­da­re och bäs­ta kom­pis i kak­djung­eln. Su­per­kraf­ter­na räc­ker till 35 re­cept för någ­ra sto­ra men mesta­dels små kom­man­de mäs­ter­ba­ga­re, som likt Fa­res själv gil­lat att slic­ka skå­lar­na bred­vid för­äld­rar­na i kö­ket men som läng­tar ef­ter att själ­va ta kom­man­do över ka­kor­na. Och ska det va­ra nå­gon som lyc­kas loc­ka bort ung­ar­na från pek­skär­mar­na till slic­ke­pot­tar­na och ut­näm­na sig till Konung över de Klas­sis­ka Kladd­ka­kor­na är det Roy Fa­res, som va­rit fa­mil­jefa­vo­rit se­dan han 2010 blev Årets kon­di­tor och där­ef­ter bland an­nat med­ver­kat i Des­sert­mäs­tar­na. Själ­va har vi svårt att hål­la fing­rar­na i styr och in­te tjuvsma­ka av gräd­den di­rekt från den li­ka läck­ra som bu­sen­k­la pav­lo­van, här i Fa­res tapp­ning vac­kert pud­rad med flor­soc­ker och de­ko­re­rad med ci­tron­me­liss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.