I mitt hu­vud

Gourmet - - INNEHALL NR 5 - Text: OL­LE T CELL­TON, köks­chef och de­lä­ga­re på Ba­bet­te

Änt­li­gen sä­song! Ol­le T Cell­ton får tok­fros­sa i här­ligt sol­mog­na tomater.

Jag åt de bäs­ta svens­ka tomater jag nå­gon­sin ätit för­ra året, vid när­ma­re ef­ter­tan­ke kanske de go­das­te jag ätit över hu­vud ta­get. Och då har jag sma­kat tomater i Pro­vence, på Si­ci­li­en och i Ka­li­for­ni­en, vars mest klas­sis­ka lo­ka­la rät­ter mer än of­ta in­ne­hål­ler just to­mat. Men åter till Sve­ri­ge. Från Nä­sud­den le­ve­re­ra­des des­sa smak­mäs­sigt fan­tas­tis­ka och mest ba­lan­se­ra­de to­ma­ter­na. Visst har jag nju­tit av bå­de sö­ta­re med mer sol­skens­be­ströd­da fruk­ter, men ba­lan­sen mel­lan söt­ma och syr­lig­het är otro­ligt vik­tig för många grön­sa­ker, fruk­ter och bär. Med Nä­sud­dens tomater fick jag mer­smak, och un­der vin­tern har jag med gläd­je ser­ve­rat kris­pi­ga vin­terto­ma­ter såsom Raf från Spa­ni­en och Marin­da från Ita­li­en. Ibland har jag ätit en, likt ett ljuv­ligt äpp­le, på väg för att häm­ta bar­nen. I år ser jag för förs­ta gång­en på länge verk­li­gen fram emot to­mat­sä­song­en! Jag äls­kar dem pre­cis som de är, tunt ski­va­de med li­te gott salt och god pepp­rig oliv­ol­ja, gär­na en ny­pa chi­li el­ler li­te ny­ma­len svart­pep­par. Är to­ma­ter­na så go­da som dem jag ha­de för­ra året har jag inga pro­blem att ser­ve­ra dem så på Ba­bet­te. Men det är in­te all­tid to­ma­ter­na är så fi­na som Nä­sud­dens, och då är det bra att gö­ra nå­got med dem. Du köp­te kanske fi­na tomater men kom hem, provsma­ka­de och in­såg att de var fi­na­re att tit­ta på än de var go­da att äta? Du hit­ta­de li­te över­mog­na tomater hos grön­saks­hand­la­ren, pru­ta­de allt vad du or­ka­de och tänk­te att du läst i Gourmet att man kun­de gö­ra nå­got spän­nan­de med dem? El­ler häng­de det tomater på en to­mat­plan­ta på ko­lo­ni­lot­ten som du be­höv­de gö­ra nå­got med? Oav­sett sce­na­rio fö­re­slår jag att du skär ner dem i stör­re bi­tar, läg­ger dem i mix­ern och mix­ar till en grov ro­sa oap­tit­lig sop­pa. Ha i en ny­pa salt, en li­te mind­re ny­pa soc­ker (om in­te to­ma­ter­na är jät­te­sö­ta) och li­te grov­hac­ka­de per­sil­je-, ba­si­li­ka- el­ler kör­vel­stjäl­kar om du vill – jag gil­lar det. Häll se­dan sop­pan i en sil­duk el­ler ett kaffe­fil­ter, ställ in i ky­len och vän­ta till da­gen ef­ter.

I Ka­li­for­ni­en är de be­sat­ta av si­na tomater, heir­loom-tomater som det står över­allt. Heir­loom in­ne­bär att to­matsor­ter­na är ”ur­sprung­li­ga”; det är allt­så in­te fram­av­la­de snabb­väx­an­de sor­ter. Ut­tryc­ket har de se­nas­te åren nått även Eu­ro­pa och till slut ock­så Sve­ri­ge. Ef­tersom jag är emot ord­baj­se­ri över­lag lär man in­te få se det på min me­ny. På Far­mers Mar­kets i the Bay Area lig­ger lå­dor­na upp­ra­da­de med oli­ka sor­ters tomater, och har man be­slut­sång­est som jag, hän­der det ibland att man går där­i­från helt ut­an tomater men kanske med li­te bö­nor istäl­let. Kli­ma­tet i nor­ra Ka­li­for­ni­en är per­fekt för tomater, och där­för kan de tes­ta al­la möj­li­ga bort­glöm­da frö­er som de smugg­lat in från Sy­da­me­ri­ka. Da­gen ef­ter har man ett kri­stall­klart to­matsma­kan­de ”vat­ten” som be­hö­ver väl­digt li­te an­nat; det går ut­märkt att dric­ka/äta pre­cis som det är. I en li­ten skål med någ­ra drop­par oliv­ol­ja och en ny­pa nysku­ren gräslök kanske. El­ler fry­sa till is­bi­tar och ser­ve­ra i Bloody Ma­ryn på den där här­li­ga sön­dags­brun­chen som det pra­tas om men som ald­rig kom­mer att bli av. Fast vid när­ma­re ef­ter­tan­ke kanske du kan gö­ra en vod­ka smak­satt med li­te wor­ces­tershire­sås och ta­ba­sco, slå över någ­ra to­ma­tis­bi­tar och rö­ra med en sel­le­ri­stjälk som drink­pin­ne. Det är nog ett bätt­re sätt att få fullt ut­byte av allt ditt hår­da mix­an­de och häng­an­de. Jag har ald­rig pro­vat, men det kan bli gott och kanske nå­got för din lo­ka­la hip­s­ter­mix­o­lo­gist.

Ibland gör jag ge­lé! Det finns få sa­ker som är så svår­sålt i Sve­ri­ge som ge­lé. Bär­ge­lé­er till över­stekt stek fun­kar såklart, men en lätt des­sert­ge­lé på sä­song­ens förs­ta flä­der­blom­mor (av­del­ning­en ord­bajs) med smult­ron, lätt­vis­pad gräd­de och små­ka­kor vill in­te en jä­kel ha. Jag und­rar om det är smuts­kast­ning­en av Jell-O i fil­mer och se­ri­er som gjort att vi au­to­ma­tisk tror att all ge­lé är skit. Brit­ter äls­kar där­e­mot ge­lé­er i oli­ka for­mer. De kan en­bart ha ätit en stab­big söt så­dan till lunch un­der he­la skol­gång­en, ef­tersom hu­vud­rät­ten of­tast var oät­bar, och ame­ri­ka­ner­na gil­lar det ock­så, trots smuts­kast­ning­en av Jell-O. Det har helt klart nå­got fult över sig men kan fak­tiskt va­ra otro­ligt vac­kert och ele­gant. Som en ge­lé gjord på es­sen­sen av mogna tomater. Mät upp ditt to­mat­vat­ten, blöt­lägg ett ge­la­tin­blad per en och en halv de­ci­li­ter kall väts­ka (t ex 6 dl to­mat­vat­ten, 4 blad). Du kan re­gle­ra det­ta själv li­te be­ro­en­de på vad du vill ha ge­lén till. När ge­la­ti­net mju­kats upp, i minst fem­ton mi­nu­ter, vär­mer du på en li­ten del av to­mat­vatt­net; upp­hett­ning­en för­änd­rar för­rä­diskt sma­ken, och där­för vär­mer du så li­te som möj­ligt – och in­te var­ma­re än att du kan kän­na på det med fing­ret. Kra­ma ur ge­la­ti­net nog­grant och rör ner det i den var­ma väts­kan tills det lö­ses upp, se­dan rör du ner det res­te­ran­de kal­la to­mat­vatt­net. Ställ he­la spek­tak­let i ky­len och vän­ta …

På tal om smugg­ling och så­dant: När jag var i San Fran­ci­sco för förs­ta gång­en tog jag och min vän Da­vid en vän­da till Yountvil­le i Na­pa Val­ley, där le­gen­da­ris­ka the French Laund­ry lig­ger. Nå­gon bok­ning på re­stau­rang­en fick vi in­te, men vi tog en pro­me­nad i de­ras grön­saksträd­gård rakt över ga­tan. Vi pal­la­de li­te bö­nor, provsma­ka­de ör­ter, fick nå­gon nyskör­dad mo­rot av träd­gårds­mäs­ta­ren och hit­ta­de en hip­pie. Hip­pi­en ha­de en lång ut­lägg­ning om att han od­la­de de bäs­ta to­ma­ter­na i USA med hjälp av sam­ma göd­nings­me­del som han an­vän­de när han od­la­de sin ma­riju­a­na. To­ma­ter­na blev sto­ra som bas­ket­bol­lar och plan­tor­na höga (no pun in­ten­ded) som hus. Och go­da blev de ock­så, häv­da­de han. Men han var li­te bit­ter, ef­tersom de fi­na re­stau­rang­er­na in­te vil­le kö­pa tomater av ho­nom. Jag kan in­te gå i god för ho­nom, för han ha­de in­te med sig nå­gon att provsma­ka, och in­te hel­ler var han vid si­na sin­nens ful­la bruk. När ge­lén har stel­nat och är or­dent­ligt dall­rig är det ba­ra att ser­ve­ra. Jag gil­lar den till rå fisk och skal­djur men även i sal­la­der. El­ler var­för in­te i en van­lig to­mat­sal­lad för att gö­ra den li­te mer ovan­lig. El­ler som en ap­ti­tre­ta­re med li­te fi­na ör­ter. El­ler på ca­pre­sen.

To­mat­ge­lé 1 kg mogna el­ler aning­en över­mog­na tomater li­te salt ev li­te soc­ker 1 ge­la­tin­blad per 1 1/2 dl väts­ka, blöt­lagt minst 15 min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.