Månadens diss:

Gourmet - - LEDARE -

Upp­drag gransk­nings pro­gram i SVT om till­sat­ser i vin. Bra idé, då jag ock­så tyc­ker att man bör de­kla­re­ra vad vi­net in­ne­hål­ler, men var­för mås­te allt va­ra svart el­ler vitt? Be­rät­ta om var­för vi ex­em­pel­vis har sva­vel i vin istäl­let för att gå på im­por­tö­rer­na. Frå­ga Sys­tem­bo­la­get om de­ras an­svar, spe­ci­fi­ka öns­ke­mål och hur myc­ket de är vil­li­ga att be­ta­la per li­ter. Det kan bli ett in­tres­sant pro­gram!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.