Tren­digt

Gourmet - - BARCELONA -

Dis­fru­tar

Re­stau­rang­en fick ny­li­gen en One to Watch Award av The World's 50 Best Re­stau­rants. Dis­fru­tar, ”njut” på svens­ka, är en vac­ker mo­dern re­stau­rang som ägs av koc­kar­na Ma­teu Ca­sañas, Ori­ol Castro och Edu­ard Xatruch, som ti­di­ga­re var på El Bul­li. Det här är Bar­ce­lo­nas tren­di­gas­te re­stau­rang och den fick sin förs­ta Miche­lin­stjär­na för­ra året. Dis­fru­tar er­bju­der två av­smak­nings­me­ny­er med rät­ter som med sin tek­nis­ka skick­lig­het kan vän­da upp och ner på mid­dags­gäs­ter­nas upp­fatt­ning om mat­lag­ning. Det krävs de­fi­ni­tivt lång fram­för­håll­ning för att få bord här på kro­gen nä­ra Mer­ca­do de El Ni­not. Rät­ter som Ha­re Se­quence 1/3, som bör­jar som cock­tail och se­dan blir con­som­mé, en kris­pig äggu­la el­ler to­mat-pol­vo­ron med fly­tan­de sal­lad, fa­sci­ne­rar mid­dags­gäs­ter­na vid bor­det. 08036, Car­rer de Vil­lar­ro­el, 163, Bar­ce­lo­na,+34 933 48 68 96

L’Al egria

Char­mig li­ten re­stau­rang på ett torg i Les Cor­tes-om­rå­det som är gans­ka ny och har en li­ten me­ny. Nöt­tung­an och roc­kan med kro­närt­skoc­kor pas­sar bra till vi­ner­na ur vin­lis­tan. Frek­ven­te­ras av välin­for­me­rad lo­kal­be­folk­ning och per­so­ner från re­stau­rang­bran­schen. Car­rer del Re­mei, 2, Bar­ce­lo­na, +34 931 44 82 84

Ope­ra Sam­fai­na

Un­der ope­ra­hu­set Gran Te­at­re Del Li­ceau på La Ram­b­la vän­tar en sann in­ter­ak­tiv mid­dags­upp­le­vel­se med lek­saks­tåg, en sjung­an­de ko, glim­ran­de grö­na dra­kar och an­nat som kan loc­ka sin­ne­na. Koc­ken Jor­di Roca och konst­nä­ren Franc Aleu har ska­pat fle­ra oli­ka rum, som Ver­mu­te­ri­an, Di­va­mat­sa­len och El Mer­ca­do, en ex­klu­siv matmarknad där gäs­ter­na kan smut­ta på en ver­mouth, sät­ta tän­der­na i ta­pas och av­slu­ta med en glass från Rocam­bo­le­sc. La Ram­b­la, 51, Bar­ce­lo­na, +34 934 81 78 71

Enig­ma

Koc­ken Al­bert Adri­as Enig­ma-kon­cept är en sin­nes­upp­le­vel­se med kre­a­tiv mat ser­ve­rad i ett ma­giskt rum, med ljus och skug­gor som bi­drar till en il­lu­sion av mystik. Med hjälp av en unik av­smak­nings­me­ny tas mid­dags­gäs­ter­na runt på en se­rie fan­ta­si­er i sju av­grän­sa­de ut­rym­men. Bar­ce­lo­nas he­tas­te re­stau­rang väc­ker liv i ma­gin från gam­la El Bul­li, och för­hands­be­tal­da bil­jet­ter är ett ab­so­lut mås­te. Car­rer de Sepúl­ve­da, 38-40, Bar­ce­lo­na

Dos Pebrots

Köks­che­fen Al­bert Rau­rich, som ti­di­ga­re va­rit på Dos Pa­lil­los och El Bul­li, har ett nytt kon­cept där han ser­ve­rar en unik ver­sion av det ka­ta­lans­ka kö­ket som byg­ger på hans mat­hi­sto­ris­ka forsk­ning via Bulli­pe­dia-pro­jek­tet. På me­nyn finns Chop­ped Cow från Don Quix­o­tes tid, An­cestral Le­eks som an­spe­lar på egyp­tisk histo­ria, och kol­gril­lad Black Oni­on. Håll ock­så koll på den fer­men­te­ra­de fisk­så­sen ga­rum. Car­rer del Dr. Dou, 19, Bar­ce­lo­na, +34 938 53 95 98

Cé­le­ri

En so­fisti­ke­rad re­stau­rang som har en Miche­lin-stjär­na tack va­re koc­ken Xa­vi­er Pel­li­cers ve­ge­ta­ris­ka mat­lag­ning, som ba­se­ras på eko­lo­gis­ka pro­duk­ter. Över­kom­li­ga pri­ser på de tre me­ny­er­na där en är ett ve­ganskt al­ter­na­tiv och en an­nan in­ne­hål­ler ani­ma­liskt pro­te­in för dem som föl­jer den ve­ge­ta­ris­ka tren­den. Pas­sat­ge de Ma­rimon, 5, Bar­ce­lo­na, +34 932 52 95 94

Ope­ra Sam­fai­na är som en ga­len, ma­gisk värld. Dis­fru­tar.

Edu­ard Xatruch och Ori­ol Castro på Dis­fru­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.