Sö­ta dröm­mar

Gourmet - - NYTT -

Den söt­sug­ne får snart ett nytt spän­nan­de stäl­le att ut­fors­ka när kon­di­to­rer­na Roy Fa­res och Mat­ti­as Ljung­berg slår si­na på­sar ihop. Mr Ca­ke, som kon­di­to­ri­et ska he­ta, har pla­ne­rad öpp­ning den 1 sep­tem­ber på Råd­mans­ga­tan 12 i Stock­holm. Mat­ti­as dri­ver fram­gångs­rikt Tös­se­ba­ge­ri­et och Roy har va­rit Årets kon­di­tor och skri­vit fle­ra om­tyck­ta bak­böc­ker med ame­ri­kans­ka bak­verk som te­ma. – Vi vill in­te sät­ta oss i ett fack, men vi kom­mer för­stås att an­vän­da vå­ra ge­men­sam­ma er­fa­ren­he­ter, be­rät­tar Mat­ti­as. Visst kom­mer Mr Ca­ke att ser­ve­ra bak­verk där Sve­ri­ge mö­ter USA med en twist, men med tan­ke på kon­di­to­rer­nas kre­a­ti­vi­tet kan vi nog räk­na med en och an­nan över­rask­ning.

– Vi vill ha ett stort sor­ti­ment, men det får in­te va­ra för stort. Vi har just sut­tit och ” kill you dar­lings”. Idéer har vi gott om, be­rät­tar Mat­ti­as och fort­sät­ter:

– Det blir bland an­nat fle­ra oli­ka sor­ters chee­seca­ke, donuts och pan­ca­kes med gal­na top­pings. Mr Ca­ke har drygt 70 sitt­plat­ser och kom­mer även att ha öp­pet för fru­kost, brunch och lunch, vil­ka går åt det mer häl­so­sam­ma hål­let.

– Det blir myc­ket ve­ge­ta­riskt, sal­la­der och kafé­mat. Men vi hop­pas för­stås att det se­dan ska fin­nas ut­rym­me för en god mo­rotska­ka el­ler red de­vil-ca­ke till des­ser­ten, sä­ger Mat­ti­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.