FRANTZÉN SATSAR HÖGT

Gourmet - - NYTT -

Nu är det änt­li­gen klart att Re­stau­rant Frantzén öpp­nar sin nya re­stau­rang på Kla­ra Nor­ra Kyr­ko­ga­ta 26, mitt i cen­tra­la Stock­holm, den 30 au­gusti. Öpp­ning­en, som från bör­jan var pla­ne­rad till förs­ta kvar­ta­let av 2017, har för­se­nats på grund av den sto­ra om­bygg­nad som gjorts i det gam­la se­kel­skif­tes­hu­set; bland an­nat har hiss satts in som går mel­lan de oli­ka vå­ning­ar­na.

– Jag vet ing­en an­nan re­stau­rang i värl­den som ser ut som det vi har ska­pat här, sä­ger Björn Frantzén.

Nya Frantzén kom­mer att be­stå av tre vå­ning­ar på to­talt 521 kvm. In­gång­en lig­ger på en­tré­plan, se­dan går his­sen upp till de två övers­ta vå­ning­ar­na, där man byggt re­stau­rang, lounge och ter­rass.

– Den sto­ra skill­na­den är att vi nu har till­gång till tek­nik som vi ti­di­ga­re in­te haft på grund av ut­rym­messkäl, som att la­ga mat över öp­pen eld, be­rät­tar Björn.

Re­stau­rang­en har, pre­cis som ti­di­ga­re, 23 plat­ser och har in­retts till­sam­mans med John Stu­dio. Carl Fros­terud, har vär­vats från Oper­akäl­la­ren som re­stau­rang­chef, Mar­cus Jern­mark är köks­chef och An­na Rönngren chefs­som­me­li­er. Re­stau­rant Frantzén ha­de två stjär­nor i Gui­de Miche­lin in­nan de stäng­de i Gam­la stan i au­gusti för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.