Kon­di­to­ri­er

Gourmet - - BARCELONA -

Pas­tis­se­ria Escri­bà

Escri­bà har fle­ra stäl­len runt om i sta­den, men det mest po­pu­lä­ra lig­ger i en ju­gend­bygg­nad vid La Ram­b­la pre­cis vid tu­rist­strå­ket. Bakom de fär­ga­de glas­fönst­ren ska­par Christi­an Escri­bà och hans team de ma­ka­lö­sa des­ser­ter som pry­der hyl­lor­na och mont­rar­na. Det finns allt från klack­skor i choklad till fan­ta­si­fyll­da bröl­lopstår­tor, men det går ock­så bra att ta varm choklad el­ler kaf­fe med sig till­sam­mans med en cro­is­sant el­ler en läc­ker tår­ta. Li­te dyrt och man kan be­hö­va vän­ta på bord, sär­skilt på hel­ger­na. La Ram­b­la, 83, Bar­ce­lo­na, +34 933 01 60 27

Forn de Pa Ba­lu­ard

Dof­ten av ny­ba­kat bröd anger rikt­ning­en när man när­mar sig. An­na Bell­so­la öpp­na­de det här ve­dugns­ba­ge­ri­et 2007 och fick en lo­jal kund­krets. An­blic­ken av bröd­ut­bu­det är oe­mot­stånd­lig, med man­delcro­is­san­ter och al­la sor­ters ru­sti­ka bröd­va­ri­an­ter som bland an­nat in­ne­hål­ler nöt­ter och tor­kad frukt. Car­rer del Ba­lu­ard, 38, Bar­ce­lo­na, +34 932 21 12 08

Hof­mann Pas­tis­se­ria

Om man har ett sug ef­ter mar­si­pan, en cro­is­sant med ma­scar­po­ne el­ler maca­rons får man det till­freds­ställt på det­ta här­li­ga pa­tis­se­rie. Det lig­ger i den lug­na stads­de­len Born nä­ra Pi­cassomu­se­et och är ett för­tju­san­de stäl­le för fru­kost. May Hof­mann dri­ver en känd kock­sko­la och dess­utom den en­stjär­ni­ga Miche­lin­kro­gen Hof­mann i Bar­ce­lo­na. Car­rer dels Flas­sa­ders, 44, Bar­ce­lo­na, +34 932 68 82 21

Christi­an Escri­bà kom­mer från en an­rik kon­di­tor­fa­milj, och han är en av Spa­ni­ens mest hyl­la­de kon­di­to­rer. Christi­ans ba­kel­ser är lek­ful­la små mäs­ter­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.