PIEMONTES PÄR­LA

By­nam­net Ser­ralunga d’Al­ba får det att vatt­nas i mun­nen på många Ba­ro­loäls­ka­re. Sam­ma ef­fekt har ock­så Mas­so­li­no – nam­net på vi­ne­ri­et mitt i byn som drivs av brö­der­na Franco och Ro­ber­to. I vint­ras var Gourmet där och be­sök­te den ny­bygg­da käl­la­ren.

Gourmet - - INNEHÅLL NR 6 - Text och fo­to: AN­DERS MELLDÉN

I Ba­ro­lo har hu­set Mas­so­li­no od­lat äd­la vi­ner se­dan slu­tet av 1800-ta­let.

Vin­ter­mor­gon i Ba­ro­lo. Kall, klar luft och blå him­mel re­dan kloc­kan åt­ta på mor­go­nen – ovan­ligt i en re­gi­on som är känd för sin dim­ma. Trots den ytt­re ky­lan är ho­tell­rum­met i Ser­ralung­as ut­kant varmt och skönt, nå­got man fak­tiskt kan tac­ka fa­mil­jen Mas­so­li­no för. Gio­van­ni Mas­so­li­no var näm­li­gen den som såg till att den lil­la byn fick elekt­ri­ci­tet i sam­band med att han bör­ja­de gö­ra vin i slu­tet av 1800-ta­let.

Ef­ter fru­kost kör vi upp på tor­get och par­ke­rar. Ut­sik­ten är hän­fö­ran­de över vin­går­dar­na än­da bort till La Mor­ra, en av de and­ra väl­kän­da Ba­ro­lo­byar­na. In­tres­sant är ock­så att vi fak­tiskt par­ke­rar bi­len ovan­på Mas­so­li­nos vinkäl­la­re. Mitt emot det lil­la hus där all­ting bör­ja­de har de näm­li­gen byggt ett nytt mo­dernt vi­ne­ri in­sprängt i ber­get. De­a­len med byns sty­ran­de var att torg och mark­nads­plats gavs plats ovan jord.

FRANCO MAS­SO­LI­NO MÖ­TER oss vid en­trén och le­der vägen ner i käl­la­ren. Mo­dernt vi­ne­ri till trots är det hu­vud­sak­li­gen tra­di­tio­nell vin­mak­ning som gäl­ler. Ce­ment­tan­kar och sto­ra fat av sla­vo­nisk ek, så kal­la­de bot­ti, skö­ter vini­fi­ka­tion och lag­ring. Mind­re fat av fransk ek an­vänds ba­ra för vis­sa bar­bera­vi­ner och det vi­ta char­don­nay­vi­net.

– Vi har in­ve­ste­rat i fle­ra nya bot­ti. De kos­tar en hel del, men å and­ra si­dan hål­ler de minst 25 år. Förr kun­de fa­ten hål­la än­nu läng­re, men de var gjor­da av ek med över hund­ra år på nac­ken – så­da­na träd är det ont om nu­me­ra, be­rät­tar Franco Mas­so­li­no me­dan han häl­ler upp ett smak­prov av Vig­na­ri­on­da 2013 från ett av de vack­ra fa­ten.

Ba­ro­lo­vi­ner­na är såklart fir­mans flagg­skepp, och vin­gårds­be­teck­na­de Vig­na­ri­on­da är ef­ter­trak­tat av sam­la­re. Såsom de fles­ta av Ba­ro­los klas­sis­ka vin­går­dar lig­ger den två hek­tar sto­ra plät­ten i högt sö­der­läge, och mär­gel­jor­den är kalkrik.

– Med da­gens mo­der­na vin­mak­nings­tek­ni­ker och ett allt var­ma­re kli­mat i om­rå­det be­hö­ver sö­der­läge in­te all­tid va­ra det bäs­ta, men här stäm­mer den gam­la upp­fatt­ning­en. Fak­tum är att vi in­te kun­de kö­pa den här mar­ken, ut­an fick by­ta till oss den mot en be­tyd­ligt stör­re bit mark på an­nan plats, sä­ger Franco Mas­so­li­no.

Vi går ut på ter­ras­sen och ser ut över Vig­na­ri­on­da, som lig­ger all­de­les in­till vi-

ne­ri­et. To­talt gör man idag vin från drygt 30 hek­tar, varav yt­ter­li­ga­re tre vin­går­dar ger ”egen” Ba­ro­lo. Kalk- och sand­blan­da­de vin­går­den Marg­he­ria lig­ger ock­så i Ser­ralunga. Här äger man 1,5 hek­tar, och dru­vor­na ger vi­ner­na fin ele­gans och kryd­da sam­ti­digt som de känns lång­li­va­de. Den vin­gård fa­mil­jen haft längst he­ter Pa­ra­fa­da och är ba­ra drygt en hek­tar stor. Dju­pa och gans­ka kraf­ti­ga, lag­rings­dug­li­ga vi­ner kom­mer här­i­från. PÅ SE­NA­RE TID har en del in­ve­ste­ring­ar gjorts i grann­byn Castig­li­o­ne Fal­le­to. Här är jor­den li­te nä­rings­ri­ka­re, och vi­ner­na från vin­går­den Pa­rus­si, som lig­ger här, blir aning­en mer ge­ne­rö­sa i sti­len. Ef­tersom vin­gårds­vi­ner­na of­tast får li­te läng­re lag­ring är det nu 2012:or­na som släpps på mark­na­den, en år­gång som speglas av vär­me.

– Det är en ly­san­de år­gång – vä­der­mäs­sigt varm. Vin­tern dess­förin­nan var dock isan­de kall, och en del ran­kor frös fak­tiskt. Vå­ren var ge­ne­rellt fuk­tig och in­te allt­för varm, men med som­mar­må­na­der­na kom het­tan, sä­ger Franco Mas­so­li­no.

För­de­len med den tor­ra, var­ma som­ma­ren var att man slapp svam­pan­grepp och and­ra sjuk­do­mar.

– Vi skör­da­de re­la­tivt ti­digt, och re­sul­ta­tet är run­da och lätt­gil­la­de vi­ner med fin ba­lans re­dan som unga. Det är en per­fekt år­gång för att vi­sa att Ba­ro­lo­vin in­te mås­te lag­ras i år­tion­den för att kun­na avnju­tas. VI GÅR TILL­BA­KA in i käl­la­ren och pro­var vi­da­re. Den­na gång hu­sets klas­sis­ka Ba­ro­lo. Hi­sto­riskt var ju Ba­ro­lo­vin in­te vin­gårds­be­teck­nat, ut­an en bland­ning av al­la oli­ka lä­gen. Det gäl­ler även Mas­so­li­no, vars förs­ta vin un­der egen eti­kett var år­gång 1947. I skri­van­de stund har pre­cis år­gång 2013 av den klas­sis­ka Ba­ro­lon släppts på mark­na­den, en år­gång som skil­jer sig en del från 2012 ef­tersom den sna­ra­re har gi­vit lång­lag­ringsvi­ner med or­dent­lig struk­tur.

– Ja, det är en klas­sisk pi­e­mon­te­sisk år­gång – än­da ut i fing­er­spet­sar­na. Sval, med tyd­li­ga tem­pe­ra­tur­skill­na­der mel­lan dag och natt. Det ger vi­ner med myc­ket ka­rak­tär och lång lag­rings­po­ten­ti­al. Fär­gen är rik sam­ti­digt som sträv­het och sy­ra är ly­san­de höga.

Pre­cis vad man kan för­vän­ta sig av en topp­år­gång i Ba­ro­lo, allt­så. Sär­skilt om man gil­lar att läg­ga un­dan någ­ra flas­kor för fram­ti­den.

– Det var fak­tiskt gans­ka reg­nigt och fuk­tigt un­der vå­ren, och ris­ken för sjuk­do­mar var på­tag­lig. Men en ut­märkt som­mar, ut­an allt­för stark het­ta, och en lång, torr höst gav se­dan per­fek­ta dru­vor när vi skör­da­de i slu­tet av ok­to­ber.

Be­hö­ver man för­änd­ra nå­got i vini­fi­ka­tio­nen när vi­ner­na blir så kraft­ful­la?

– Ja, vi har fak­tiskt lå­tit vi­ner­na lig­ga läng­re i bot­ti – he­la sex må­na­der läng­re. Det­ta för att tan­ni­ner­na verk­li­gen ska in­te­gre­ras i vi­net och kän­nas ba­lan­se­ra­de.

Sä­ger Franco Mas­so­li­no och släc­ker ly­set i käl­la­ren. Det elekt­ris­ka ly­se hans far­far såg till att byn har. Så går vi ut igen, i den kla­ra pi­e­mon­te­sis­ka vin­ter­luf­ten som så sak­te­li­ga bör­jat vär­mas upp av so­len.

”Ja, det är en klas­sisk pi­e­mon­te­sisk år­gång – än­da ut i fing­er­spet­sar­na. Sval, med tyd­li­ga tem­pe­ra­tur­skill­na­der mel­lan dag och natt.”

Tra­di­tio­nell vin­mak­ning i den ny­bygg­da käl­la­ren – sto­ra bot­ti och ce­ment­tan­kar för jäs­ning.

Franco Mas­so­li­no med en väl­lag­rad flas­ka från hans för­fä­der.

Mitt i Ser­ralunga lig­ger Mas­so­li­nos vin­hus, känt bland an­nat för topp­vi­net från vin­går­den Vig­na­ri­on­da.

Klar, kall luft över Ba­ro­los kul­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.