KORRESPONDENTERNA

Gourmet - - INNEHÅLL NR 6 - Av: PER MEUR­LING, BER­LIN

Var bubb­lar det mest och bäst i Ber­lin, Pa­ris, New York och Rom? Gour­mets kor­re­spon­den­ter vet var det hän­der.

Ny­öpp­na­de Ernst är en ljus­glimt i den mör­ka tun­neln av ge­lék­lic­kar och asi­a­tiskt in­spi­re­ra­de be­ur­re blanc-så­ser som fort­fa­ran­de kän­ne­teck­nar fi­ne di­ning-sce­nen i Ber­lin. Ernst är ett mytomspun­net pro­jekt som en­dast ex­i­ste­rat i form av en hem­lig lä­gen­hets­re­stau­rang de se­nas­te fy­ra åren men änt­li­gen ta­git ste­get ut till full­ska­lig re­stau­rang med egen lo­kal. Se­dan bör­jan av au­gusti tar sig fem kväl­lar i vec­kan 12 per­so­ner till en av­läg­sen hör­na i mör­kas­te Wed­ding i nor­ra Ber­lin för att ringa på en dörr­kloc­ka och ta plats vid en bar som sträc­ker sig runt ett öp­pet kök. Här ba­sar hjär­nan ba­kom pro­jek­tet, den 22-åri­ga ka­na­den­sa­ren Dy­lan Watson-Brawn, som med sitt kom­pak­ta team på två koc­kar och en som­me­li­er pre­cis har star­tat Tysklands mest pro­dukt­fa­na­tis­ka fi­ne di­ningre­stau­rang. Watson-Brawn har präg­lats starkt av si­na år i oli­ka kök i To­kyo och Kyo­to, och hans föreställning av en mål­tid re­flek­te­rar starkt det ja­pans­ka. Un­der en tre och en halv tim­mes­sitt­ning på Ernst, som i ge­nom­sitt be­står av 25–35 små ser­ve­ring­ar, tas gäs­ter­na på en re­sa som lyf­ter fram Ber­lins ter­ro­ir på ett sätt få and­ra koc­kar i Tyskland lyc­kas med. Stäm­ning­en kan lik­nas vid en ja­pansk sushire­stau­rang; gril­la­de gur­kor ser­ve­ras med en ge­le­ad äp­pel­vi­nä­ger, fa­va­bö­nor med li­te sen­sa­tio­nell Man­ga­lit­sa-lar­do och zuc­chi­ni-din­kel­tem­pu­ra med li­te ört­salt. Mer kom­pli­ce­rat än så blir det in­te. Höjd­punk­ten är en bit ål från när­lig­gan­de Ha­vel som dö­dats med hjälp av Ike Ji­me-me­to­den och ef­ter det gril­lats över svensk björk­kol. En för­trol­lan­de och sen­sa­tio­nellt smak­full rätt som kom­mer att få al­la fans av ja­pans­ka ål­re­stau­rang­er att av­bo­ka näs­ta re­sa till To­kyo. Matupp­le­vel­sen på Ernst får ur­stark sup­port av den unga tys­ka som­me­li­e­rens myc­ket väl­kom­po­ne­ra­de vin­lis­ta, som stolt kan vi­sa upp ett kom­pri­me­rat ur­val av tys­ka, frans­ka och ita­li­ens­ka pro­du­cen­ter som speg­lar re­stau­rang­ens fi­lo­so­fi av låg in­ter­ven­tion. Den nästin­till pro­vo­ce­ran­de en­kel­he­ten i Wat­sonB­rawns mat är långt ifrån okon­tro­ver­si­ell, men den osan­no­likt proff­si­ga ser­vicen i kom­bi­na­tion med vin­lis­tan och den coo­la lo­ka­len för­stär­ker käns­lan av att Ernst in­te ba­ra är ett av Ber­lins mest spän­nan­de re­stau­rang­pro­jekt. Kanske rentav en av Tysklands mest lo­van­de fi­ne di­ning-sats­ning­ar.

Ernst Ge­richtstraße 54 13347 Ber­lin www.ernst­ber­lin.de

Ernst.

Ernst.

Ernst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.