DEN ULTIMATA PUR­JO­LÖ­KEN

Gourmet - - HOZE -

Den här pur­jo­lö­ken är en fan­tas­tiskt god li­ten si­do­rätt. Top­par­na av pur­jon bränns länge och väl till as­ka i så hög vär­me du kan pres­sa ug­nen till. ”Öpp­na al­la föns­ter och kopp­la ur brand­var­na­ren, för det kan bli rik­tigt rö­kigt in­ne”, sä­ger José Cer­dá. Till den in­fu­se­ra­de vi­nä­gern bru­kar per­so­na­len på HOZE un­der som­mar­må­na­der­na an­vän­da kol som de gril­lat med. Ef­ter 6 må­na­der si­las vi­nä­gern ge­nom en fin ost­duk och för­va­ras i en spray­flas­ka. Byt ut mot din fa­vo­ritvi­nä­ger. 6 per­so­ner 1 stor pur­jo­lök 1 tsk smör 1 tsk ne­u­tral ol­ja ½ krm salt EKIN­FU­SE­RAD VI­NÄ­GER: grill­kol av ek des­til­le­rad vi­nä­ger DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: bak­plåts­pap­per mor­tel sil el­ler ång­kok­nings­in­sats brän­na­re

1 Ekin­fu­se­rad vi­nä­ger: Till den in­fu­se­ra­de vi­nä­gern bru­kar per­so­na­len på Hoze un­der som­mar­må­na­der­na an­vän­da bincho­tan­kol som de gril­lat med. Den läggs till­sam­mans med ris­vi­nä­ger och ef­ter 6 må­na­der si­las vi­nä­gern ge­nom en fin ost­duk el­ler kaffe­fil­ter och för­va­ras i en spray­flas­ka. 2 Skär pur­jo­kö­ken i en grön och en vit del och låt ro­ten bli en del. Skölj al­la de­lar no­ga.

3 Pur­jo­löks­as­ka: Värm ug­nen till 250°. Klä en plåt med bak­plåts­pap­per. Lägg de grö­na de­lar­na och rot­de­len på plå­ten och ros­ta 1–1 ½ tim­me i den he­ta ug­nen. Pur­jo­lö­ken ska för­vand­las till en bränd mas­sa. Mort­la där­ef­ter mas­san till as­ka.

4 Häll vat­ten i en ka­strull och ånga den åter­stå­en­de vi­ta de­len av pur­jo­lö­ken mjuk i en sil el­ler ång­kok­nings­in­sats. Ta upp och låt sval­na. Skär se­dan i 5-cm-bi­tar och tryck för­sik­tigt ut ca 2 cm av in­nan­mä­tet ur var­je bit.

5 Het­ta upp smör och ol­ja i en stek­pan­na. Fräs de ytt­re de­lar­na av var­je pur­jo­löks­bit på låg vär­me i bland­ning­en för att ka­ra­mel­li­se­ra dem. Lägg över i en skål, blan­da sam­man till en len kräm och sal­ta.

6 Ser­ve­ring: Lägg in­ner­bi­tar­na av pur­jo­lök på en ugns­sä­ker tall­rik. Bränn av med brän­na­re tills pur­jo­lö­ken är or­dent­ligt bränd. Lägg på av den ka­ra­mel­li­se­ra­de lök­krä­men och bränn av igen.

7 Lägg på pur­jo­löks­as­kan och bränn av yt­ter­li­ga­re en gång. Den här gång­en kom­mer pur­jo­löks­as­kan att gnist­ra och spra­ka, men det ska va­ra så.

8 Ställ ut tall­ri­ken fram­för gäs­ter­na och spraya över den in­fu­se­ra­de ek­vi­nä­gern för att dess aro­mer ska kom­ma till sin rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.