Med­ar­be­ta­re nr 6, 2017

Gourmet - - LEDARE -

Bo­bo Ols­son

Stock­holms­ba­se­ra­de fo­to­gra­fen Bo­bo Ols­son plå­tar främst män­ni­skor, mö­ten och mat – för bå­de sto­ra svens­ka ma­ga­sin och oli­ka bok­pro­jekt. För någ­ra år se­dan tog han bil­der­na till kro­gen Chez Bet­tys om­ta­la­de kok­bok Pro­vence, och 2015 gav han ut na­tur­bo­ken Fjä­rils­man­nen till­sam­mans med skri­ben­ten Pe­der Ed­vins­son. I det här num­ret av Gourmet har Bo­bo rest till Rom för att fo­to­gra­fe­ra stans bäs­ta trat­to­ri­or. Vad gör Ita­li­en till en så bra fo­to­des­ti­na­tion?

Jo­han­na Ek­mark

Fo­to­gra­fen Jo­han­na Ek­mark har bott och ar­be­tat många år i Ita­li­en. In­nan hon blev fo­to­graf i mit­ten på 1990-ta­let var hon bio­dy­na­misk bon­de på kul­lar­na ovan­för Par­ma. Jo­han­na har un­der åren fo­to­gra­fe­rat för in­ter­na­tio­nel­la ma­ga­sin som Vo­gue Bam­bi­ni, El­le de­cor, Marie Clai­re, Gra­zia, Re­si­dence för att näm­na någ­ra. Hon plå­ta­de även många kom­mer­si­el­la pro­jekt i Milano, in­nan hon flyt­ta­de till­ba­ka till Stock­holm och star­ta­de en egen art book se­ri­es, Caffè Ita­lia - Il nu­me­ro uno som finns ute nu. Läs mer på www.caf­fei­ta­lia.se Vad gör Ita­li­en till en så bra fo­to­des­ti­na­tion?

– Ita­li­en är fullt av möj­lig­he­ter till mö­ten och kon­tak­ty­tor: I mitt sätt att fo­to­gra­fe­ra är det i mö­tet bil­den ska­pas, och vil­ket land är bätt­re ska­pat för mö­ten än Ita­li­en? Ett land fyllt till bred­den av en sce­no­gra­fi av vack­ra plat­ser, god mat och män­ni­skor med ka­rak­tär!

Gö­ran Henc­kel

Gö­ran Henc­kel är fo­to­graf och form­gi­va­re med sär­skilt in­tres­se för tek­nik, bå­tar och bi­lar. Det är ing­en slump att han bör­ja­de sin bild­ba­na på mo­tor­tid­ning­en Au­to­mo­bil. För­ra året plå­ta­de Gö­ran boken Rosévin och i höst kom­mer mat­bo­ken An in­si­ders food gui­de to Se­oul. När han in­te tråck­lar in sig i tek­ni­ken gil­lar Gö­ran mus­tig mat och stra­ma vi­ner, gär­na från Frank­ri­ke och Ita­li­en. Vad gör Ita­li­en till en så bra fo­to­des­ti­na­tion?

– Väd­ret, kli­ma­tet, geo­gra­fin. Att an­län­da till Ba­ro­lo och Piemontes sva­la, dim­mi­ga kul­lar un­der hös­ten är svårsla­get. Så är det för­stås ing­et mi­nus att det är rå­kar va­ra mitt un­der tryf­fel­sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.