Tysk ele­gans

Fa­mil­jen Breu­er i Rhe­ingau pro­du­ce­rar vi­ner med smak för det kom­plexa.

Gourmet - - INNEHÅLL NR 1 - Text: ANDERS MELLDÉN

Din fa­milj har va­rit vin­ma­ka­re i Rü­des­heim i hund­ra år. Vad ser du som om­rå­dets star­kas­te till­gång­ar?

– Hmm, bå­de kli­mat och land­skap är uni­ka. Men ock­så in­fra­struk­tu­ren; att va­ra mitt i Tyskland nä­ra fle­ra sto­ra stä­der och Frank­furts flyg­plats. Ser man till­ba­ka i ti­den spe­la­de flo­den en ex­tremt vik­tig roll, ef­tersom den gav Rhe­ingaus vi­ner möj­lig­he­ten att trans­por­te­ras vi­da om­kring.

Det var en tuff tid runt 2004 då du plöts­ligt fick ta över an­sva­ret för en stor del av ert fa­mil­je­fö­re­tag i sam­band med din far Bern­hards död. Tve­ka­de du nå­gon­sin att föl­ja i hans fot­spår?

– Nej, jag kän­de mig med ens på rätt plats. Jag stod ock­så all­tid väl­digt nä­ra min far. Jag tror att vi bå­da två ve­tat att jag skul­le hit­ta min egen väg in i vin­bran­schen en dag. Jag ha­de dock ald­rig kun­nat ana att det skul­le ske så plöts­ligt. Men det är väl det in­tres­san­ta med li­vet – man får ta sa­ker som de kom­mer.

Ri­es­ling är för­stås din ly­san­de stjär­na. Vad är så spe­ci­ellt med druvsor­ten?

– En nä­ra kol­le­ga sa till mig en gång att ri­es­ling in­te är en dru­va du gör vitt vin av, det är en dru­va som ger dig möj­lig­he­ten att gö­ra trans­pa­ren­ta vi­ner, som speg­lar ur­sprung­et på ett otro­ligt rent sätt, men som ock­så speg­lar vad du som vin­ma­ka­re gör med den. Vårt mål är in­te att gö­ra vi­ner som sma­kar li­ka­dant år från år, ut­an vi vill ska­pa en smak av ter­ro­ir och vår fi­lo­so­fi – på det sät­tet är ri­es­ling den per­fek­ta dru­van.

Du har ock­så en per­son­lig fä­bless för and­ra druvsor­ter som ni od­lar. Har du nå­gon fa­vo­rit?

– Ja. Mot­sva­rig­he­ten till ri­es­ling, på många sätt, är pi­not no­ir. Så själv­klart job­bar vi med den druvsor­ten ock­så.

Vad är vik­ti­gast för ett vin – vin­går­den, år­gång­en el­ler vini­fi­ka­tio­nen?

– Ba­lan­sen av al­la des­sa de­lar. Att föl­ja na­tu­ren så gott det ba­ra går är för­mod­li­gen den svå­ras­te ut­ma­ning­en. Un­der vini­fi­ka­tio­nen un­der­stry­ker vi ba­ra vin­går­dens och år­gång­ens ka­rak­tär, så där är nyc­keln att in­te på­ver­ka för myc­ket, vil­ket ock­så är ett slags ut­ma­ning.

Vad, för­u­tom ert vi­ne­ri för­stås, bör man in­te mis­sa vid ett be­sök i Rü­des­heim?

– Det är en myc­ket vac­ker li­ten by som er­bju­der en hel del, ef­tersom många tu­ris­ter loc­kas hit. En häf­tig upp­le­vel­se är att ”fly­ga” över vin­går­dar­na med ka­bin­ba­nan till ett mo­nu­ment högst upp. Där­i­från har man en fan­tas­tisk ut­sikt över da­len. I byns cent­rum finns ock­så många möj­lig­he­ter att nju­ta av ly­san­de god re­gi­o­nal mat och, såklart, vin. När man nu än­då be­fin­ner sig nä­ra flo­den ska man ock­så pas­sa på att ta en båt­tur.

Era gran­nar i Frank­ri­ke och Ita­li­en är starka på den in­ter­na­tio­nel­la gast­ro­no­mis­ka kar­tan. Ser du någ­ra spe­ci­fi­ka tren­der i den tys­ka gast­ro­no­min?

– Tysk gast­ro­no­mi för­sök­te länge va­ra klas­sisk och lik­na­de of­ta en ko­pia av den frans­ka. Nu­me­ra har vi fan­tas­tis­ka fi­ne di­ning-re­stau­rang­er som fo­ku­se­rar på enk­la rå­va­ror men tol­kar dem på uni­ka sätt. I vin­om­rå­de­na är spe­ci­a­li­te­ten ex­tremt väl­la­gad, en­kel lo­kal mat i små re­stau­rang­er som in­te ens all­tid kan kal­las re­stau­rang­er – ut­an sna­ra­re är vin­ma­kar­fa­mil­jers var­dags­rum.

Du som re­ser så myc­ket, har du nå­gon spe­ci­ell mat- och vin­kom­bi­na­tion att de­la med dig av?

– Jag tes­tar gär­na lo­kal, an­norlun­da mat när jag re­ser, vil­ket in­te all­tid be­ty­der att den är per­fekt med vin. Det är sna­ra­re sam­man­hang­et som ger sma­kupp­le­vel­sen. Jag äls­kar va­ri­a­tion – när jag ny­li­gen var i Tel Aviv och Ki­ev möt­te jag två ex­tremt oli­ka ty­per av kök. Än­då kan jag in­te sä­ga vad som var ett bätt­re ac­kom­pan­je­mang till ett glas ri­es­ling: svamp­pi­rog el­ler hum­mus!?

Var ser du dig själv om tio år?

– Mitt mål är att fort­sät­ta va­ra lyck­lig och ar­be­ta i ett team som ser en an­led­ning till att job­ba för­u­tom att tjä­na peng­ar. Som in­ser att det är pri­vi­le­gi­e­rat att få pro­du­ce­ra vin från den här mar­ken. Vi­ner­na ska vi­sa det, in­te va­ra ”hög­ljud­da” för att de be­fin­ner sig i ramp­lju­set en kort stund, ut­an verk­li­gen re­pre­sen­te­ra vår själ. Det job­bar vi på!

” Vårt mål är in­te att gö­ra vi­ner som sma­kar li­ka­dant år från år, ut­an vi vill ska­pa en smak av ter­ro­ir och vår fi­lo­so­fi – på det sät­tet är ri­es­ling den per­fek­ta dru­van.”

Fo­to: TO­VE OS­KARS­SON HENC­KEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.