HET BLAD­VÄN­DA­RE

Ki­nas ryk­te som hi­sto­risk te-na­tion kan in­te över­dri­vas. Kän­na­ren Dag Her­me­lin lyf­ter på loc­ket till en värld av him­mels­ka dof­ter.

Gourmet - - INNEHÅLL NR 1 - Text: DAG HER­ME­LIN Fo­to: JO­HAN SEL­LÉN

Det är lätt hänt att man mis­sar de ri­ka upp­le­vel­ser som finns att få bland dryc­ker­na i Ki­na ba­ra för att man fal­ler pla­dask för ma­ten. Det al­ko­hol­fria dryc­kesut­bu­det in­klu­de­rar te som, om man ba­ra jäm­för topp­ri­set vid teauk­tio­ner i värl­den, skul­le in­ne­bä­ra att ki­ne­siskt te är i stor­leks­ord­ning­en tu­sen gång­er bätt­re än allt an­nat te. Re­kor­det, nio mil­jo­ner kro­nor per ki­lo, lig­ger näm­li­gen i stor­leks­ord­ning­en tu­sen gång­er hög­re än topp­ri­set vid de sto­ra teauk­tio­ner­na i Eu­ro­pa re­dan för mer än ett tju­go­tal år se­dan.

Det la­tins­ka ef­ter­nam­net på all värl­dens te­bus­kar, Ca­mil­la si­nensis, pe­kar ut te­ets ur­sprungs­land, Ki­na, pre­cis som man­gons, Man­gi­fe­ra in­di­ca, pe­kar ut den in­dis­ka sub­kon­ti­nen­ten som man­gons. Trots för­sök att hö­ja te­ets kva­li­tet och sta­tus i län­der med kor­ta­re tetra­di­tion, t ex Ja­pan, Sri Lan­ka och In­di­en, har art­kva­li­tet, art­va­ri­a­tion samt kun­ska­per och fär­dig­he­ter i od­ling och be­red­ning av hög­klas­sigt te i des­sa län­der ald­rig kom­mit i när­he­ten av Ki­nas te­kul­tur, även om växt­för­ut­sätt­ning­ar­na va­rit likar­ta­de.

Slår man upp en på må­få vald väs­ter­ländsk te­bok står det att te kom­mer från te­bus­ken, Ca­mil­la si­nensis, som om det vo­re in­for­ma­tivt nog. I Ki­na skil­jer man mel­lan 1 000 och 2 000 kul­ti­va­rer av te, av vil­ka fle­ra hund­ra har di­rekt kom­mer­si­ellt in­tres­se. För ut­veck­ling av doft och smak till ena­stå­en­de kom­plex­i­tet fordras för­u­tom rätt te­kul­ti­va­rer även kun­ska­per om hur des­sas blad ska han­te­ras ef­ter skörd, fram­för allt hur de ska fer­men­te­ras/ox­i­de­ras.

Man mö­ter i Ki­na te­ty­per som har fått namn ef­ter en färg som häng­er sam­man med te­bla­dens be­red­nings­pro­ces­ser ef­ter skörd. Mer el­ler mind­re även fär­gen på den fär­di­ga dryc­ken. Det krävs dock mer än en blick ner i te­kop­pen för att av­gö­ra om te­et ska be­teck­nas som grönt, vitt, gult, blågrönt, rött, svart el­ler mörkt. Li­te för­enk­lat kan man be­skri­va ki­ne­sis­ka te­er som fått sin arom ut­an till­sat­ser så här:

– Grönt te är ti­digt skör­dat – an­ting­en un­der vin­tern för re­na knop­par el­ler nå­got se­na­re då de förs­ta små bla­den ut­veck­lats – och vär­me­be­hand­lat så att det tar oli­ka for­mer.

Dryc­kens aro­mer kan i säll­syn­ta fall as­so­cie­ras till smör­stek­ta has­sel­nöt­ter, som i Long Jing, el­ler blom­mor, som i Pi Lo Chun, men är van­ligt­vis li­te kärvt ör­ti­ga.

– Vitt te är i prin­cip ti­digt skör­dat grönt te med vi­ta fjun som tor­kats ut­an att upp­het­tas el­ler rul­las till nå­gon form och ger en myc­ket ljus dryck.

– Gult te är ock­så ti­digt skör­dat te som tor­kats och får ox­i­de­ra nå­got – un­der en ut­dra­gen se­rie tork­ning­ar/ox­i­de­ring­ar – för att ge en gul­grön dryck med nå­got ri­ka­re, stram ört­ka­rak­tär.

– Blågrönt te, till ex­em­pel Oo­long, görs på se­na­re skör­dar, of­ta med sto­ra blad som ge­nom­går mer el­ler mind­re ox­i­de­ring. Fi­na blågrö­na te­er kan ut­veck­la yt­terst kom­plexa ar­om­re­gis­ter på en ni­vå som de ti­di­ga­re nämn­da te­sor­ter­na ald­rig kom­mer i när­he­ten av. De kan be­tinga pri­ser som ock­så vi­da över­sti­ger de högs­ta pri­ser­na på teauk­tio­ner­na i väst­värl­den. Be­ro­en­de på bla­dens ox­i­da­tions­grad kan dryc­ken va­ra ljust grön, som Tie Gu­an Jin, mörkt gyl­le­ne, som Pho­e­nix Dan Cong-te­er, el­ler röd­brun som Wuyi-te­er.

– Rött te är den tra­di­tio­nel­la be­teck­ning­en i Ki­na för te gjort på full­stän­digt ox­i­de­ra­de el­ler, som jag fö­re­drar att skri­va här, ge­nom­fer­men­te­ra­de blad. Det finns ut­märk­ta ex­em­pel på rött ki­ne­siskt te som görs på blad från Yun­nan-pro­vin­sen och Ke­e­mun.

– Mörkt te över­sätts emel­lanåt till svart te men sak­nar lik­het med svart te i väst­värl­den, ef­tersom det görs av sto­ra blad som pressas ihop till block som van­ligt­vis är be­tyd­ligt mind­re än te­gel­ste­nar, run­da ka­kor el­ler nå­got som lik­nar få­gel­bon. Rik­tigt fint tra­di­tio­nellt mörkt te får ef­ter tork­ning ox­i­de­ra, post-fer­men­te­ra, lång­samt fle­ra ti­o­tal år, i bäs­ta fall till oa­nad kom­plex­i­tet och fan­tas­tis­ka pri­ser. Pu er-te är den mest kän­da ty­pen av mörkt te och den som är känd för att ha åld­ringse­gen­ska­per som är oö­ver­träf­fa­de i te­värl­den. El­ler vad sägs om hal­vel­ler till och med he­lan­tikt te? Nya ge­ne­ra­tio­ner te­kon­su­men­ter ut­veck­lar smak för ar­om­re­gist­ret i unga mör­ka te­er, där sär­skilt kryd­dig­het och fruk­tig­het prisas. Det finns ock­så me­to­der med vil­ka man snabb­pro­ces­sar bla­den till mog­nad och dryc­ken till si­den­mjuk mun­käns­la med doft av myl­la, men de snabb­pro­ces­sa­de mör­ka te­er­na står var­ken att jäm­fö­ra kva­li­tets- el­ler pris­mäs­sigt med de ti­di­ga­re nämn­da lång­samt post­fer­men­te­ra­de te­er­na.

Vi vet ju att man vid be­red­ning av te­blad kan ad­de­ra aro­mer med hjälp av oli­ka till­sat­ser. Tork­ning av te­blad i rök ger Lapsang Souchong. Till­sats av arom från ci­trus­fruk­ten ber­ga­mott ger Earl Grey. Den här ar­ti­keln hand­lar näs­tan ute­slu­tan­de om fer­men­te­ra­de/ox­i­de­ra­de blad och na­tur­li­ga aro­mer som man får fram ut­an nå­gon som helst till­sats. Jäm­för med lag­rad ost och spansk och ita­li­ensk tor­kad skin­ka.

Nu ska man in­te över­dri­va Ki­nas över­läg­sen­het ge­ne­rellt. Mind­re på­läs­ta ki­ne­sis­ka te­pro­du­cen­ter för­sö­ka gö­ra grö­na, vi­ta, gu­la, blågrö­na, ge­nom­fer­men­te­ra­de och mör­ka te­er av blad från sam­ma kul­ti­var i stäl­let för att väl­ja kul­ti­va­rer som är läm­pa­de för re­spek­ti­ve te. Vil­ket är un­ge­fär som att gö­ra allt vin – rött, rosé och vitt, bub­bel och starkvin – av mer­lot­dru­vor.

Även om in­tres­set för bätt­re te vux­it med väx­an­de eko­no­mis­ka till­gång­ar i lan­det självt har in­te te­be­vux­na are­a­ler av topp­kva­li­tet kun­nat växa i takt här­med. Och in­te hel­ler kun­ska­per­na om od­ling och be­red­ning av blad till fär­dig pro­dukt. Eko­no­mis­ka re­sur­ser och driv­kraf­ter finns ut­an tve­kan mer än nog av för att änd­ra på det­ta idag. Dä­re­mot går det in­te att trol­la fram 300–1 000 år gam­la te­bus­kar vil­kas röt­ter bi­drar till te­er­nas kom­plex­i­tet från mar­ken på dju­pet långt un­der bus­kar­na. Jäm­för med vin­stoc­kar som be­trak­tas som se­ni­o­rer vid 30–100 års ål­der. Frans­ka vin­pro­du­cen­ter gör ju sär­skilt fi­na vi­ner av dru­vor från se­ni­or­stoc­kar och mar­ke­rar se­dan stolt ur­sprung­et med be­teck­ning­en vi­eil­les vig­nes på vi­ne­ti­ket­ter­na. In­te und­ra på att det finns in­tres­se bland vin­pro­du­cen­ter för ki­ne­siskt topp­te när det finns te­bus­kar som är tio gång­er så gam­la som de rik­tigt gam­la vin­stoc­kar­na.

I Ki­na le­ver te­kon­su­men­ten med re­sul­ta­tet av na­tu­rens kamp mot in­dust­ri­a­li­se­ring­en. Strä­van ef­ter att dric­ka och där­för även kun­na le­ve­re­ra eko­lo­giskt te är stark. Det finns en ut­bredd öns­kan om att ge­nom­fö­ra verk­sam­ma för­bätt­ring­ar i na­tu­ren. I vän­tan på det mu­tar pro­du­cen­ter­na helst in od­lings­om­rå­den som re­dan har mil­jö­mäs­sigt för­del­ak­ti­ga lä­gen i svår­till­gäng­li­ga mar­ker, van­ligt­vis på hög höjd. Det fö­re­kom­mer eko-stämp­ling på grun­der som in­te skul­le god­kän­nas i till ex­em­pel EU, men det lig­ger in­te in­om den här ar­ti­kelns ram att över­prö­va om­nämn­da te­ers och pro­du­cen­ters eko­lo­gis­ka ren­lä­rig­het i EU-per­spek­tiv.

”Även om in­tres­set för bätt­re te vux­it med väx­an­de eko­no­mis­ka till­gång­ar i lan­det självt har in­te te­be­vux­na are­a­ler av topp­kva­li­tet kun­nat växa i takt här­med.”

Un­der en re­sa till den he­ta mat­pro­vin­sen Sichu­an fick jag till­fäl­le att dric­ka ut­trycks­ful­la te­er och ört­te­er som fick mi­na upp­le­vel­ser av kom­mer­si­ellt te och and­ra infusioner från dag­lig­va­ru­han­deln hem­ma att fram­stå i en ny och in­te fullt så smick­ran­de da­ger. Jag ha­de för­må­nen att vi­sas runt bland pro­du­cen­ter på el­ler nä­ra själ­va od­ling­ar­na och pro­va­de fle­ra oli­ka sor­ters te och ört­te od­lat på hög höjd, vil­ket till stor del un­der­lät­ta­des av att pro­vins­hu­vud­sta­den i Sichu­an, Cheng­du, om­ges av bergs­om­rå­den som är ut­lö­pa­re av Hi­ma­laya och når upp till över 6 000 me­ter över ha­vet. Jag fick te­er och ört­te­er från ber­gen norr om sta­den Mi­a­ny­ang nordnord­ost om Cheng­du, från ber­get Meng­ding syd­väst om Cheng­du samt från ber­get Emei yt­ter­li­ga­re ett styc­ke sö­derö­ver.

I kom­mu­nen Beichu­an nord­väst om sta­den Mi­a­ny­ang och 12 mil norr om Cheng­du ut­märk­te sig ett ma­hog­ny­brunt ge­nom­fer­men­te­rat te från den lil­la pro­du­cen­ten Fo­quan. Fir­mans te­er pas­se­ra­de re­dan för mer tio år se­dan ett drygt hund­ra­tal tys­ka tes­ter för or­ga­nis­ka pro­duk­ter. Men det som kän­des di­rekt var aro­mer­na av tor­kad frukt och ka­nel som kom­mer na­tur­ligt från de svar­ta te­bla­den i Fo­quans Hong Cha, som har must och märg nog att ge upp till fem kan­nor te på sam­ma blad. Hong Chas små te­blad kom från ti­dig vår­skörd, me­dan jas­min­te­et, Hua Cha, be­stod av li­te lud­di­ga knop­par skör­da­de re­dan un­der den ti­di­ga vin­tern och mat­cha­de en vac­kert gul färg i kop­pen med en väl­dig jas­mi­na­rom, även ef­ter fy­ra på­fyll­ning­ar vat­ten över sam­ma knop­par.

In­te långt från Fo­quans te­gård, nä­ra Qi­ang-fol­kets borg Lu­o­fus­han Qi­ang, skör­das i Mi­a­ny­ang-ber­gen da­mas­kus­ro­sor på 1 800 me­ter över ha­vet. Lo­kal­bor­na ploc­kar i skym­ning­en när blo­ma­ro­men är som star­kast. Ro­sor­nas doftin­ten­si­tet har gi­vit upp­hov till nam­net de är kän­da un­der, Won­der Ro­se. På höjd som över­sti­ger Åresku­tans med 400 me­ter van­trivs ska­de­djur, så da­mas­kus­ro­sor­na är fär­di­ga att an­vän­da ut­an be­sprut­ning el­ler till­sat­ser i pro­duk­tio­nen av nå­got slag. En vis­sen ros må va­ra sym­bo­len för en sorg­lig skep­nad, men da­mas­kus­ro­sor­na här­i­från tor­kas bums och ser rik­tigt snyg­ga ut även ef­ter tork­ning. Kvit­tens på om­sor­gen om blom­mor­na fick jag ge­nom att läg­ga ba­ra ett par tor­ka­de ro­sor i en kopp hett vat­ten, som snabbt för­vand­las till en ång­an­de ljust grön källa dof­tan­de bå­de av per­si­ka och av ro­sor. När kal­la­re yt­vat­ten sjönk och var­ma­re vat­ten steg dan­sa­de knop­par­na i kop­pen om­flut­na av slö­jor i form av de ljust li­la-ro­sa kron­bla­den. Då fyr­tio­å­ri­ge Liu Yong Chen, som star­ta­de fir­man 2004, hit­ta­de for­men blev han snabbt känd som en se­ri­ös ak­tör i bran­schen. Nu kun­de han lu­ta sig till­ba­ka mot si­na fram­gång­ar och sko­ja med den till­res­ta svens­ken, pre­sen­te­ra sig som Mr Ro­se och så bö­ja sig fram till tol­ken och te­a­ter­vis­ka ”säg åt Dag att han får kal­la mig Won­der”.

I ti­be­tans­ka om­rå­den i Sichu­an, 22 mil väs­ter om Cheng­du i na­tio­nal­par­ken Si­gu­ni­ang som lig­ger på 2 800 till 3 800 me­ters höjd, köp­te jag tor­ka­de ört­te­ingre­di­en­ser, två oli­ka sor­ters vil­da korg­blom­mor som var snyg­ga nog att pas­sa i bätt­re hem­in­red­nings­re­por­tage. En sort ha­de milt brand­gu­la skydds­blad, gu­la kron­blad och mörk­brun blom­korg mitt i, en an­nan khaki­fär­ga­de skydds­blad, in­ten­sivt brand­gu­la kron­blad och ock­ra­gul blom­korg. Bå­da de re­sul­te­ran­de dryc­ker­na var varmt oran­gerö­da och milt aro­ma­tis­ka med en an­ty­dan till myn­ta­smak; den för­ra var me­ra mi­ne­ra­lig, den se­na­re me­ra ör­tig.

Cir­ka två tim­mars bil­re­sa syd­väst om Cheng­du lig­ger ber­get Meng­ding. På Ho­aqiu Tea Com­pa­ny, i sam­ar­be­te med Sichu­an Flo­ra Tea Com­pa­ny, pro­du­ce­ras det mör­ka te som gi­vit fir­man dess namn. Te­bla­den kom­mer från 800–1 000 år gam­la te­träd. För att in­te ta­la om ål­der­man­nen bland te­träd, som upp­nått 1 400 år och en­samt ger te för sam­la­re av sär­skil­da te­upp­le­vel­ser. I en fun­kislo­kal som ser ut att in­ne­hål­la ett bib­li­o­tek med sär­skilt vär­de­ful­la böc­ker i hyl­lor från golv till tak mog­nings­lag­ras det mör­ka te­et. Te­bla­den pressas först till ett halvt ki­lo tunga te­gel­stens­for­ma­de klos­sar och ställs där­ef­ter upp som böc­ker i hyl­lor­na. Jag fick un­der mer än ett halv­dus­sin på­fyll­ning­ar upp­le­va ut­veck­ling­en i te från en te­gel­sten med ”ba­ra” sex­ton år på nac­ken. Det­ta trots allt gans­ka unga mör­ka te tilläts dra upp till en mi­nut, så länge att dryc­ken blev mörkt bärn­stens­gul i fär­gen och gav doft av tor­kad frukt och druv­kär­nor samt be­hag­lig, knappt märk­bar sträv­het än­da långt ner i hal­sen. Ut­an­för Ki­na är det fram­för allt i Ja­pan som man lärt sig upp­skat­ta det­ta te. Från Eng­land rap­por­te­ras att man häl­ler mjölk i te­et, trots att mog­na­den mins­kat dess garvsy­ra­sträv­het be­tyd­ligt och där­med be­ho­vet av mjölk.

Ett li­tet styc­ke norr om Bejing–Kun­ming Ex­pres­s­way mel­lan Ya’an och Cheng­du, där Meng­ding-ber­gen mest fram­står som böl­jan­de grö­na kul­lar och vind­lan­de da­lar be­vux­na med te­bus­kar, vi­sa­de sig Meng­ding Mountain Na­tio­nal Tea Park ha ett lek­fullt och gul­ligt sätt att loc­ka till in­sik­ter om ki­ne­siskt te i prak­ti­ken. Man har för­e­nat forsk­ning kring oli­ka

kul­ti­va­rer av te, pro­duk­tion och pen­sio­nats­bo­en­de-för-densom-vill-när­ma-sig-te och är vil­lig att be­ta­la för bo­en­det och ut­spis­ning­en i de helt ny­bygg­da an­lägg­ning­ar­na. Det om­fat­tar lek­plats kom­plett med hund­val­par, gung­an­de-bord-och­bän­kar-sto­ra-nog-för-he­la-fa­mil­jer, tedans samt cy­kel- och pro­me­nad­le­der i land­ska­pet. Och någ­ra Zhan Peng Ho­tel, en­skilt be­läg­na mi­ni­hus med trä- och glas­väg­gar för över­natt­ning mitt bland ra­der av te­bus­kar. Här görs ock­så det ovan­li­ga gu­la te­et Meng­ding Hu­ang Ya, som häv­das va­ra ätt­ling i rakt ned­sti­gan­de led till ett av de förs­ta te­er som od­la­des i värl­den och vars blad tillåts fer­men­te­ra nå­got ef­ter upp­värm­ning, till skill­nad från blad för grönt te. Man för­sö­ker här ock­så hit­ta till­ba­ka till gam­la tek­ni­ker för att gö­ra det­ta te än­nu be­hag­li­ga­re och har re­dan nått fram till en dryck som känns run­da­re i mun­nen än gult te bru­kar gö­ra. Det ge­nom­fer­men­te­ra­de te­et, Ya An Hong Cha, ha­de en be­lö­nan­de blom- och ko­la­doft.

Te­er från det vack­ra bergs­om­rå­det kring Mount Emei syd­väst om Chen­du åker snål­skjuts på lä­get. Ber­get Emei är ett ef­ter­trak­tat res­mål för dem som sö­ker gröns­kan­de höj­der och he­li­ga plat­ser att be­sö­ka, till ex­em­pel temp­let Crouching Ti­ger som för tan­kar­na till den fyr­fal­digt Oscars­be­lö­na­de Ang Lee-fil­men med till­nam­net Hid­den Dra­gon. Det är emel­ler­tid in­te film­ti­teln ut­an fil­mens be­röm­da fäktsce­ner som har sichu­a­ne­siskt ur­sprung. De är fil­ma­de i bam­busko­gen läng­re sö­derut kring Sout­hern Sichu­an Bam­boo Sea nä­ra grän­sen till Chang­ning och Ji­ang’an.

På Emei-ber­get skör­das blad från pep­par­rots­trä­det, som fram­för allt i In­di­en skat­tas högt för sin ge­ne­rö­sa smak och en upp­sjö av nyt­tig­he­ter. Jag blev ser­ve­rad en rikt och be­hag­ligt sma­kan­de in­fu­sion av de tor­ka­de bla­den från pep­par­rots­trä­det kal­lad morgon­te. Frå­gar man ef­ter det med till ex­em­pel dess la­tins­ka namn Mo­ringa olei­fe­ra lam så finns chan­sen att man hit­tar rätt. Chi­na Al­pi­ne Fo­rest Tea Com­pa­ny bjöd till te­prov­ning i si­na nya an­lägg­ning­ar med pa­no­ra­maut­sikt över ber­get Emei. Od­ling­ar­na på 800–1 500 me­ters höjd var om­giv­na av gran­skog och be­teck­na­des som na­tur­ligt or­ga­nis­ka. Li­te läng­re ner mel­lan ra­der av te­bus­kar väx­te pal­mer och gin­ko­nöts­träd. Där od­la­des ock­så grön­sal­lats­hu­vu­den och rät­ti­ka som lo­ka­la skör­de­ar­be­ta­re får ta av till egen mat­lag­ning. Vi pro­va­de Xue Gi, fir­mans grö­na te från myc­ket ti­dig vår­skörd, vil­ket in­ne­bar en­dast knop­par som gav en blek­gul dryck med ör­tig doft och an­ty­dan till rostad ka­rak­tär i sma­ken. Det stor­ar­ta­de ge­nom­fer­men­te­ra­de te­et Jin Ehong görs ba­ra på topp­skott, har mörk bärn­stens­färg och sam­man­satt doft och gav en be­hag­lig och när­mast söt mun­käns­la. Det kla­ra­de upp till sju på­fyll­ning­ar 85-gra­digt vat­ten över sam­ma blad, vil­ket är myc­ket säll­synt för ge­nom­fer­men­te­ra­de te­er.

Se där någ­ra ex­em­pel på mång­fal­den i te­ets värld. Vill du ock­så kö­pa fint te som ska dric­kas ut­an till­sat­ser el­ler späd­ning, san­no­likt ki­ne­siskt? Då åter­står att ja­ga upp hand­la­re som kan le­ve­re­ra te­bla­den. Och som dess­utom vet att be­rät­ta hur du kan be­re­da dem till dryck. Smak och doft sit­ter in­te i te­ets styr­ka, ut­an i fi­na te­blad, friskt vat­ten och hur av­väg­ning­en görs mel­lan tem­pe­ra­tur, drag­tid samt mäng­den blad och vat­ten. God jakt!

De te­be­vux­na da­lar­na längs Meng­ding­ber­gens slutt­ning­ar ef­ter årets sista skörd är in­ten­sivt grö­na och li­ka välan­sa­de som en rast­af­ri­syr.

Sto­ra blad från tred­je skör­den rul­las ihop un­der tork­ning och upp­hett­ning till kny­ten. Förs­ta skör­den, un­der vin­tern, ger slä­ta av­långa knop­par, and­ra skör­den små kru­si­ga blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.