NO-TIP I NEW YORK

Av: SO­FIE ZET­TER­GREN, NEW YORK

Gourmet - - VÄRLDEN -

Det bör­ja­de 2015 när NYC-krö­ga­ren Dan­ny Mey­er be­slöt att slo­pa drick­sen på al­la si­na re­stau­rang­er. Syf­tet var att kun­na ge per­so­na­len fas­ta lö­ner och dess­utom jäm­na ut lö­ne­ni­vå­er­na mel­lan köks- och ser­ve­rings­per­so­nal. Se­dan dess har fle­ra av re­stau­rang­er­na i New York följt i Mey­ers spår. Nu har även Wil­li­ams­burgs founding fat­her Andrew Tar­low – som lig­ger bakom po­pu­lä­ra Broo­kly­n­in­rätt­ning­ar­na The Di­ner och Mar­low & Sons – lå­tit med­de­la att även han gör sig av med dricks­sy­ste­met på si­na sex re­stau­rang­er och istäl­let hö­jer pri­ser­na med 20 pro­cent. Det nya no tip-vå­gen har såklart upp­rört per­so­nal som me­nar att de­ras in­koms­ter blir av­se­värt läg­re, och Tar­low med­ger ock­så att gäs­ter­na för­mod­li­gen kom­mer att be­stäl­la mind­re av i syn­ner­het för­rät­ter och drin­kar ef­tersom pri­ser­na rent kon­kret ser hög­re ut på me­nyn. Men han mo­ti­ve­rar än­då för­änd­ring­en med att köks­per­so­na­len gyn­nas. Bland oss gäs­ter är det många som drar en lätt­na­dens suck när det står no tip på me­ny­er­na ef­tersom man då slip­per oma­ket med att trass­la med siff­ror och rä­ken­ska­per ef­ter mid­da­gen, och dess­utom slip­per man sam­vets­frå­gan hur myc­ket det är rim­ligt att drick­sa. Åter­står dock att se om de sto­ra krö­gar­na kom­pen­se­rar sin per­so­nal med hög­re fas­ta lö­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.