BON­NATS MAGISKA MJÖLKCHO­KLAD

Gourmet - - VÄRLDEN - Av: CA­RO­LI­NE MIG­NOT, PA­RIS

Hu­set Bon­nat grun­da­des re­dan 1884 i Isè­re. Idag är det även­ty­ra­ren och cho­kla­däls­ka­ren Stép­ha­ne Bon­nat som stän­digt åker runt jor­den i jak­ten på de bäs­ta bö­nor­na. En ex­pe­di­tion som ock­så re­sul­te­rar i mjölkcho­klad. De fem sor­ter­na av Bon­nats mjölkcho­klad­ka­kor, tre från In­do­ne­si­en och två från Sy­da­me­ri­ka, görs av lätt kros­sad ka­kao som tillå­ter en myc­ket stor an­del ka­kao för att va­ra mjölkcho­klad, mel­lan 55 och 65 pro­cent. För­u­tom den höga kva­li­te­ten på ka­kao, ka­ka­o­smör och mjölk­pul­ver an­vän­der Bon­nat sig av ”con­ching” (när cho­kla­den tum­las för att gö­ras luf­ti­ga­re). Me­to­den, som har bli­vit re­la­tivt ovan­lig i cho­klad­fa­bri­ker­na, hand­lar om att ”re­na” cho­kla­den ge­nom mix­ning. Det här ska­par aro­mer och sam­ti­digt en krä­mig tex­tur och kris­pig­het. Gjord av ka­kao från In­do­ne­si­en in­ne­hål­ler Su­ra­baya mjölkcho­klad 65 pro­cent ka­kao. Ka­ka­on ska­par en myc­ket kraft­full och lång ef­ter­smak, ut­an att struk­tu­ren för­lo­rar sin ol­jig­het. Ja­va och As­farth, de and­ra två sor­ter­na från In­do­ne­si­en, är ock­så väl vär­da att upp­täc­ka. Ny­li­gen har Bon­nat öpp­nat sin förs­ta eg­na cho­klad­bu­tik på fi­na ga­tan i Pa­ris. Mai­son Bon­nat, 189 rue du Fau­bourg Saint-Ho­noré, 75008 Pa­ris www.bon­nat-choco­la­ti­er.com

Mai­son Bon­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.