DOL­CE VI­TA PÅ RO­SET­TA

Av: PE­TER LO­EWE, ROM

Gourmet - - VÄRLDEN -

Roms cent­rum är sto­ra de­lar av året in­va­de­rat av be­sö­ka­re. Och det känns in­te all­tid som en njut­ning att sät­ta sig på nå­gon ute­ser­ve­ring. Om­rå­det kring Pant­he­on är värst. Men ibland glöm­mer man bort de rik­tigt bra stäl­len som fak­tiskt finns. Den som vill äta bra fisk mitt i cent­rum ska gå till La Ro­set­ta. Krö­ga­ren Mas­si­mo Ric­ci­o­li har ge­dig­na si­ci­li­ans­ka röt­ter i fa­mil­jen men har ge­nom åren bli­vit gans­ka myc­ket ro­ma­re. Det si­ci­li­ans­ka märks på kva­li­te­ten: ost­ro­nen, för­stås, men även de färs­ka sjö­bor­rar­na ”ric­ci di ma­re”. En per­fekt start till­sam­mans med ett glas mous­se­ran­de. Ett an­nat sätt att in­le­da mål­ti­den är att be­stäl­la in vad Mas­si­mo kal­lar för ita­li­ens­ka ta­pas à 8 eu­ro. Vi pro­va­de gra­ti­ne­ra­de muss­lor med fläsk och bröd­kru­tong­er samt en an­nan med gu­aca­mo­le och rä­kor. Pas­ta­rät­ter på topp, in­te minst ba­by­bläck­fis­ken som här ger en re­jält svart pas­tas­ås. Sma­ken är de­li­kat och bläck­fis­ken smäl­ter i mun­nen. Hu­sets lin­gu­i­ne med skal­djur och muss­lor är en klas­si­ker som näs­tan all­tid finns. För att va­ra en ex­klu­siv re­stau­rang har de fles­ta fisk­rät­ter ett fast pris. Hu­sets den­tice, som hör till fa­mil­jen havs­ru­dor, ser­ve­ras med färsk karl­jo­han­svamp, po­ta­tis och oli­ver och kos­tar 28 eu­ro. I Me­del­ha­vet kan den­na fir­re väga upp till tio ki­lo. Den blir lätt torr och trå­kig. Men in­te här. Kne­pet är ut­ö­ver en topp­mo­dern ugn att in­te stäl­la in fis­ken kall i ug­nen, för­kla­rar Mas­si­mo. Kötträt­ter ser­ve­ras in­te, dä­re­mot finns en se­pa­rat ve­ge­ta­risk me­ny. Bland ef­ter­rät­ter­na åt vi den gu­dom­ligt go­da och an­norlun­da bröd­tår­tan med cho­klad och has­sel­nöt­ter täckt av en sor­bet på gul pum­pa. Fräsch och la­gom söt med ef­ter­smak av brö­dets kryd­dor. Re­stau­rang­en har för­änd­rats till det bätt­re; fram­för allt har den bli­vit mer ea­sy och till­gäng­lig. Nu­me­ra finns en enkla­re lunch­me­ny för 28 eu­ro som in­klu­de­rar en för­rätt och se­dan en pas­ta- el­ler hu­vud­rätt. Ser­ve­ras mel­lan kloc­kan 12 och 15. Får man ock­så ett ut­om­hus­bord känns li­vet ome­del­bart mer dol­ce. PS: Jo, jag blev för­äls­kad, hän­der in­te så of­ta nu­me­ra! Pro­va­de vin­hu­set Cop­pos char­don­nay som he­ter Mon­te­ri­o­lo. Ald­rig druc­kit en li­ka ele­gant char­don­nay med en oänd­lig ef­ter­smak, dess­utom från en re­gi­on som Pi­e­mon­te som är känd för si­na rö­da vi­ner. Det var för­stås in­te bil­ligt. La Ro­set­ta Via del­la Ro­set­ta 8-9 tel +39 06 6861002 el­ler +39 335 7753971 www.la­ro­set­ta­risto­ran­te.com

La Ro­set­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.