18 kluc­kan­de pre­sen­ter

– till dig själv el­ler nå­gon an­nan

Gourmet - - VINNYTT -

VI­TA Ma­gisk ri­es­ling

2016 Ma­gic Mountain Rü­des­hei­mer Ri­es­ling Troc­ken (NÅ, nr 70626, 159 kr) Rhe­ingau, Tyskland, Leitz, 17 p Fräsch och lång­li­vad ri­es­ling med smak av ci­trus, äpp­le och fin­stämd mi­ne­ra­li­tet.

Häf­tigt från Rio­ja

2012 Ca­pel­lanía Mar­ques de Mur­ri­e­ta (EX, nr 92166, 189 kr) Rio­ja, Spa­ni­en, Mar­ques de Mur­ri­e­ta, 17,5 p Wow! Häf­tig, djup och lång smak i egen­sin­nig stil. Vitt av vi­urad­ru­van som fått 15 må­na­der i fat.

Fin­stämt från Ja­dot

2015 La­do­ix “Le Clou d’Or­ge” (BS, nr 5387, 269 kr) Bour­gog­ne, Frank­ri­ke, Lou­is Ja­dot 17,5 p Fin­stämd men smak­rik vit bour­gog­ne med läc­ker frukt och lätt­ros­ta­de fat­to­ner.

Kraft från Syd­af­ri­ka

2015 Mul­der­bosch Che­nin Blanc Sing­le Vi­ney­ard Block W (EX, nr 95775, 219 kr) Stel­len­bosch, Syd­af­ri­ka, Mul­der­bosch Vi­ney­ards, 17,5 p Rikt och kraft­fullt vitt med nö­tig fat­ton, bra sy­ra och lång ef­ter­smak.

RÖ­DA 5-li­ters­flas­ka till fes­ten

2012 Ma­si Costa­se­ra Ama­ro­ne Clas­si­co, 5-li­ters­flas­ka (BS, nr 73274, 2995 kr, 5 li­ter) Val­po­li­cel­la, Ita­li­en, Ma­si, 17,5 p Skön kom­bi­na­tion av kraft och ele­gans i fest­för­pack­ning. Ga­ran­te­rad snackis kring bor­det.

Stil­fullt från Du­e­ro

2013 Ali­on (EX, nr 96523, 499 kr) Ri­be­ra del Du­e­ro, Spa­ni­en, Bo­de­gas Ali­on, 18,5 p Från gäng­et bakom Ve­ga Si­ci­lia kom­mer det­ta lag­rings­dug­li­ga kraft­pa­ket med kryd­da, mör­ka bär och stil­full, lång ef­ter­smak.

Mo­gen car­mig­na­no

2007 Vil­la di Ca­pez­za­no (EX, nr 90065, 259 kr) Car­mig­na­no, Ita­li­en, Tenu­ta di Ca­pez­za­na, 17,5 p Kryd­da, fat och ut­veck­ling med saf­tig ele­gans som ger mer­smak. Har trots si­na 10 år långt liv kvar.

Oö­ver­vin­ner­lig längd

2013Châ­teau d´Am­pu­is (EX, nr 95150, 895 kr) Cô­te-Rô­tie, Frank­ri­ke, E Gui­gal, 18,5 p Än­nu ungt, knu­tet och kon­cen­tre­rat men med mas­sor av po­ten­ti­al, sval ele­gans och längd som känns oö­ver­vin­ner­lig.

Pam­pigt från Sha­fer

2014 Sha­fer One Po­int Fi­ve (EX, nr 92405, 799 kr) Na­pa Val­ley, USA, Sha­fer Vi­ney­ards, 18,5 p Kon­cen­tre­rat, mörk­fruk­tigt och pam­pigt, med ka­kao, lak­rits och viss el­dig­het. Får gär­na lig­ga till sig.

Bru­nel­lo för hyl­lan

2012 Cu­pa­no Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no (BS, nr 73782, 869 kr) Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no, Ita­li­en, 18,5 p Maf­figt av mör­ka körs­bär, fat och ör­ter. Ung fruk­tig­het som mår bra av yt­ter­li­ga­re en tid på lag­rings­hyl­lan.

Gott från Bi­er­zo

2015 Pé­ta­los Bi­er­zo (EX, nr 91208, 159 kr) Bi­er­zo, Spa­ni­en, De­scen­di­en­tes de J Pa­la­ci­os, 17 p Fruk­tigt med fin kryd­da från nord­väst­ra Spa­ni­en. Rik­tigt bra till kött­bi­ten.

Läc­ker Beau­jo­lais

2015 Mor­gon Cô­te du Py (EX, nr 91000, 279 kr) Beau­jo­lais, Frank­ri­ke, Je­an Foil­lard, 17,5 p In­bju­dan­de fruk­tigt med snygg ört­kryd­da och frisk sy­ra. Drick nu till få­gel- el­ler grön­saks­rät­ter, el­ler låt lig­ga ett par år.

Mat­vän­lig span­jor

2012 Co­rim­bo (BS, nr 72444, 269 kr) Ri­be­ra del Du­e­ro, Spa­ni­en, Bo­de­gas La Hor­ra, 17,5 p Stil­fullt och kryd­digt rött med mat­vän­lig­het som ock­så kan läg­gas på hyl­lan någ­ra år.

Mörk­fruk­tig por­tu­gis

2014 Van Zel­lers Dou­ro Red (EX, nr 92435, 149 kr) Dou­ro, Por­tu­gal, Le­mos & Van Zel­ler, 16,5 p Fin­stämt och mörk­fruk­tigt med god kryd­dig­het och ett uns fatrök.

Lagrings­vän­ligt från Grail­lot

2015 Cro­zes Her­mi­tage Alain Grail­lot (EX, nr 95043, 215 kr) Cro­zes-Her­mi­tage, Frank­ri­ke, Alain Grail­lot, 17,5 p Mörkt, tätt och saf­tigt med längd och pepp­rig­het. Ut­märkt lag­rings­vin i ovan­ligt tät stil.

Tor­res pi­not

2014 Ma­ri­mar Esta­te Pi­not No­ir (FS, nr 74480, 429 kr) Rus­si­an Ri­ver Val­ley, USA, Ma­ri­mar Tor­res, 17,5 p Fruk­tig, syr­lig och gott saf­tig pi­not med kryd­dig­het och vär­me. Ka­li­for­nisk med eu­ro­pe­is­ka in­slag, pre­cis som vin­ma­kers­kan.

Ele­gant och ge­ne­röst

2013 Col­le­dilà (EX, nr 92175, 349 kr) Chi­an­ti Clas­si­co, Ita­li­en, Ba­ro­ne Ri­ca­so­li, 18 p Ele­gant röd körs­bärs­frukt, fat, kryd­dor och ge­ne­ro­si­tet. Stil­fullt vin att lag­ra vi­da­re el­ler ser­ve­ra i rym­li­ga glas till sal­tim­boc­ca.

SÖ­TA Djup söt­ma

Wil­li­ams & Hum­bert Ca­nas­ta Cream 20 ye­ars (EX, nr 95112, 299 kr, 50 cl) Je­rez, Spa­ni­en, Wil­li­ams & Hum­bert, 18,5 p Maf­figt bärn­stens­fär­gat vin med djup söt­ma, nö­tig fat­ton och upp­fris­kan­de sy­ra. Väl­digt gott, helt en­kelt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.