VAR KAN JAG KÖ­PA OCH DRIC­KA KI­NE­SISKT TE?

Gourmet - - BLAD FÖR INFUSIONER -

I den sichu­a­ne­sis­ka pro­vins­hu­vud­sta­den Cheng­du väx­er te­hus upp som svam­par ur jor­den. En dags­ak­tu­ell lis­ta kan va­ra till god hjälp för att hit­ta till bäs­ta stäl­let.

Här är ex­em­pel på nät­pub­li­ce­ring­ar om te med me­ra i Sichu­an: chi­na­high­lights.com/cheng­du/at­trac­tion/meng­ding-mountain.htm cheng­du­living.com/en­joy-so­me-of-the-worlds-gre­a­test­teas-in-sichu­an

I Eu­ro­pa är det svårt att över­träf­fa det pa­ri­sis­ka te­hu­set

La Mai­son des Tro­is Thés. Tai­wan­föd­da te­mäs­ta­ren Yu Hui Tseng ska­pa­de den­na oas i La­tin­kvar­te­ren för al­la som vill nju­ta av te helt ut­an till­sat­ser från va­re sig till­verk­ning el­ler ser­ve­ring. Hon kal­las all­mänt maît­re Tseng och har bju­dits till Ki­na för att mar­ke­ra att det är hen­nes säll­samt väl ut­veck­la­de smaklö­kar och sträv­sam­ma ar­be­te som lagt grun­den till att de fi­na te­er­nas värld kun­nat åter­upp­väc­kas i Mit­tens ri­ke ef­ter kul­tur­re­vo­lu­tio­nens härj­ning­ar. 1 Rue Saint-Mé­dard, 75005 Pa­ris, tel+33 1 43 36 93 84 el­ler goog­la på ”La Mai­son des Tro­is Thes”.

I Stock­holm ar­be­tar Jo­nas Alm­berg med part­nern So­fia Ro­ger med starkt fo­kus på ki­ne­siskt te från sin af­fär på Norr­tulls­ga­tan 9 nä­ra Oden­plan i Stock­holm, In the Mood

for Tea. De be­va­kar ock­så ut­veck­ling­en av te­pro­duk­tion in­flu­e­rad av ki­ne­siskt syn­sätt ut­an­för Ki­na och kan ge råd om hur man han­te­rar kva­li­tets­te. in­t­he­mood­for­tea.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.