VE­GANSK UT­MA­NING

Gourmet - - NYTT -

I da­gar­na har Alex­an­der Sjögren sla­git upp por­tar­na till sin re­stau­rang Mu­tan­tur. Alex­an­der kän­ner vi främst igen från Bocu­se d’Or, där han tog Sve­ri­ge till fi­nal i EM 2016 och se­dan ham­na­de på en sjun­de plats i Lyon. Alex­an­der har ti­di­ga­re un­der många år ar­be­tat till­sam­mans med Anders Ven­del, ex­em­pel­vis som köks­mäs­ta­re på Mö­tes­plats Ös­ter­len och Ven­del Ales Ste­nar i Kå­se­ber­ga.

Mu­tan­tur har fått namn ef­ter det fi­lo­so­fis­ka, la­tins­ka ut­tryc­ket Tem­po­ra mu­tan­tur, nos et mu­tan­mur in il­lis, som be­ty­der ”Ti­der­na för­änd­ras och vi med dem”.

Kro­gen hit­tar vi på Fer­sens Väg i Mal­mö, och lo­ka­len har ”kock­re­no­ve­rats”, som Alex­an­der sä­ger, med bland an­nat vitt ka­kel i det öpp­na kö­ket för att ge li­te mer hem­ma hos-käns­la.

Un­der Bocu­se d’Or i Lyon var en av ut­ma­ning­ar­na att ska­pa en helt ve­gansk maträtt. Det­ta har Alex­an­der nu ta­git vi­da­re till sin nya krog, där cir­ka en tred­je­del av me­nyn är ve­gansk.

– In­för Bocu­se d’Or lär­de jag mig myc­ket om just ve­gansk mat­lag­ning; om att hit­ta sma­ker och tex­tu­rer ut­an kött, fisk och me­je­ri­pro­duk­ter, sä­ger han. Men visst är det än­då en ut­ma­ning för koc­ken. – Ja, just nu job­bar jag med en cho­klad­des­sert, och det är gans­ka kne­pigt, sä­ger han.

Det kom­mer för­stås ock­så att ser­ve­ras en va­ri­ant på fi­nal­rät­ten från Lyon.

I öv­rigt är det främst små- och mel­lan­rät­ter på à la car­te-me­nyn, och re­stau­rang­en har plats för cir­ka 50 gäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.