Mal­mö på mo­det

Gourmet - - NYTT -

Gran­ne med Ba­s­tard och ex­akt 230 me­ter från två­stjär­ni­ga Voll­mers har Fri­da Nils­son sla­git upp dör­rar­na till MJ’s. Ini­ti­a­ler­na sig­na­le­rar ny­re­no­ve­ra­de de­sign­ho­tel­let Mäs­ter Jo­han, men re­stau­rang­en står tyd­ligt på eg­na ben. Köks­che­fen Fri­da Nils­son, upp­vux­en ut­an­för To­re­kov, hit­ta­de hem till Skå­ne igen ef­ter år i så­väl Frank­ri­ke och Spa­ni­en som topp­kro­gar i Stock­holm och Gö­te­borg.

– Jag var med om att öpp­na Gast­ro­lo­gik. Och in­för MJ’s har jag ploc­kat med mig er­fa­ren­he­ter un­der min kar­riär.

Fri­da Nils­son vil­le ska­pa en so­ci­al re­stau­rang, mel­lan­rät­ter att de­la vid bor­det där var­je rätt ut­går från grön­sa­ker­na.

– Se­dan flör­tar vi gans­ka myc­ket med Me­del­ha­vet med in­spi­ra­tion så­väl från Tu­ni­si­en som från Ita­li­en och Frank­ri­ke. Just nu har vi till ex­em­pel på me­nyn en gul­bets­spaghet­ti med ap­ri­kos, gra­pe­frukt, gåsle­ver och ros­ta­de has­sel­nöt­ter. Allt på tall­ri­ken är för­stås su­per­vik­tigt, men ta­lar vi stil på mat­sal och at­mo­sfär har jag in­spi­re­rats myc­ket av Kö­pen­hamn och de­ras här­ligt av­slapp­na­de stil, sä­ger Fri­da Nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.