Ös­ter­ländskt på Väs­ter

Gourmet - - NYTT -

Det blir asi­a­tiskt när ett av de mest cen­tra­la hör­nen på Väs­ter i Jön­kö­ping om­vand­las till krog un­der över­in­se­en­de av Tom Jal­low, som ti­di­ga­re gjort fle­ra av­tryck i stan, bland an­nat i sam­ar­be­te med Tom­my Myl­lymä­ki. Iza­kaya Mos­hi är en mo­dern tolk­ning av en iza­kaya med små rät­ter och in­spi­ra­tion från al­la de­lar av Asi­en men även Sve­ri­ge.

– Det ja­pans­ka kö­ket är den sto­ra in­spi­ra­tions­käl­lan, men det fil­tre­ras ge­nom mig så det blir en va­ri­ant ut­i­från mi­na er­fa­ren­he­ter, för­kla­rar Tom Jal­low. Bland an­nat har vi anam­mat den ja­pans­ka kol­gril­len med oli­ka spett som tupp, fläsk och fisk med rå­va­ror i sä­song. Vi har ock­så vävt in en li­ten sus­hi­del, vil­ket egent­li­gen in­te är tra­di­tio­nellt på en iza­kaya. Iza­kaya Mos­hi i Jön­kö­ping är ett sam­ar­be­te med ägar­na till sys­kon­kro­gen med sam­ma namn i Väx­jö, men drift och me­ny­er är helt åt­skil­da.

– Vi bör­ja­de dis­ku­te­ra re­dan när jag job­ba­de på PM & Vän­ner och be­stäm­de oss un­der en re­sa till Ja­pan.

För den som vill äta enkla­re och ”med hän­der­na” finns bak­fic­kan Iza­kaya Sta­tion strax in­till med ja­pansk junk food och öl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.