Årets bäs­ta rät­ter

Gourmet - - LEDARE -

Löjrom med sy­rad Av tra­di­tion vill I det här num­ret

fo­ku­se­rar vi på kom­man­de fes­ter och bju­der där­för på mas­sor av tips, idéer och re­cept – samt en hel del in­spi­re­ran­de läs­ning, för­stås. To­ve Nils­son bju­der på rotfruktslyx, Anders Melldén tip­sar om bäs­ta skum­pan, Roy Fa­res och Mat­ti­as Ljung­berg på Mr Ca­ke vet hur man fix­ar des­ser­ten och Da­ni­el Müllern på Vil­la Strand­vä­gen i Ystad la­gar per­fek­ta rät­ter för en lyc­kad mid­dag. Dess­utom får du föl­ja med till det vi­bre­ran­de, un­der­ba­ra Hong Kong. Det och myc­ket mer hit­tar du i årets sista num­mer.

jag de­la med mig av någ­ra fa­vo­ri­trät­ter 2017: En stor saf­tig stjärt från havs­kräf­ta, in­fu­se­rad med gran och pens­lad med havs­kräfts­ga­rum, Maae­mo, Oslo. Lent och lyx­igt med ka­vi­ar, blom­kål och get­mjölk på Cham­bré Se­pa­ree, Gent. Den störs­ta sus­hi­bit jag ätit. Den gick näs­tan in­te in i mun­nen, men väl där ex­plo­de­ra­de him­mels­ka sma­ker av sjö­bor­re, sha­ri och no­ri. Ma­giskt på Su­kiy­a­bashi Ji­ro Rop­pon­gi Hills, To­kyo. Sött, jor­digt och mus­tigt i en och sam­ma rätt. Ny be­ta i gam­mal be­ta, svar­ta vin­bär och kalv­svans­fett, Da­ni­el Ber­lin, Skå­ne-Tranås. De­li­kat och vac­kert med rå havs­kräf­ta, sy­rad gur­ka och juice på gin och en­bär, Oax­en Krog, Stock­holm. Vac­ker, ele­gant och spän­nan­de med pil­grim­smuss­la, sy­rad maj­ro­va, pep­par­rot, ing­e­färs­ol­ja och no­bis­dres­sing på rom­säc­ken på Re­stau­rant Frant­zen, Stock­holm. Bäs­ta des­ser­ten i år är jord­gub­bar i tre ser­ve­ring­ar, Voll­mers, Mal­mö. När det här sum­me­ras är det näs­tan två må­na­der kvar på året, så jag hin­ner nog med yt­ter­li­ga­re någ­ra spän­nan­de re­stau­rang­be­sök ...

gräd­de och fri­te­rad jord­ärt­skoc­ka, löjrom med mjölksyrad po­ta­tis och vak­te­lägg, löjrom och sy­rad … tja. Löjrom ser­ve­rad med nå­got krä­migt, sy­rat är en åter­kom­man­de kom­bi­na­tion i det nor­dis­ka kö­ket. Det­ta är en ga­let fan­tas­tisk kom­bi­na­tion. De små, li­te sal­ta, fris­ka kor­nen är en fröjd för smaklö­kar­na till­sam­mans med det le­na, li­te syr­li­ga. Jag fun­de­rar på om det­ta skul­le kun­na va­ra en trend men kom­mer fram till att det egent­li­gen är mer livets gång i krog­värl­den. Pre­cis som i al­la and­ra bran­scher blir vis­sa kom­bi­na­tio­ner och rå­va­ror på mo­det. En nå­got mer ud­da rå­va­ra åt jag un­der ett be­sök på Maae­mo. I ett kål­blad ser­ve­ra­des ett stekt, kris­pigt räk­hu­vud och skogs­my­ror. Det ud­da här är in­te my­ror­na, för de är nu­me­ra allt mer för­kom­man­de på de nor­dis­ka re­stau­rang­er­na. Fle­ra av gäs­ter­na vid bor­det ska­ka­de lätt på hu­vu­det åt den lil­la rät­ten. Själv tog jag upp kål­tacon och stop­pa­de den med lätt­het i mun­nen. Att äta rä­kor med skal på är näm­li­gen van­ligt i Ko­rea; där blev jag till och med hå­nad för någ­ra år se­dan när jag bör­ja­de ska­la jät­te­rä­kan in­nan jag stop­pa­de den i mun­nen. OK, skal är för­stås ing­et jag fö­re­drar, men jag kan gil­la den in­ten­si­va smak som de ger.

Jag och re­dak­tio­nen öns­kar dig ett gott slut så ses vi 2018! To­ve Os­kars­son Henc­kel Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.