MAT MÄSTAREN MÜLLERN

Ös­ter­lens kock­pro­fil Da­ni­el Müllern var­var ner på Vil­la Strand­vä­gen i Ystad.

Gourmet - - INNEHÅLL NR 1 - Text: TO­VE OS­KARS­SON HENC­KEL Fo­to: MÅNS JEN­SEN Re­cept: DA­NI­EL MÜLLERN

Det bör­ja­de med små, små tec­ken. Stres­sen av att öpp­na re­stau­rang, fi­nal i Årets kock, in­spel­ning­ar av Koc­kar­nas kamp och re­no­ve­ring av nytt som­mar­hus. Sam­ti­digt vil­le han va­ra en duk­tig mat­la­ga­re, ma­ke och pap­pa. Hjär­tat bör­ja­de slå snab­ba­re, han tap­pa­de hår, blev vre­sig och allt otrev­li­ga­re mot fa­milj och kol­le­ger. Da­ni­el Müllern ha­de drab­bats av ut­matt­ning. Han blev li­ka för­vå­nad som res­ten av om­giv­ning­en. Han är ju en käm­pe, täv­lings­skal­le och ener­gi­knip­pe.

– Hem­ma räck­te jag in­te till, här räck­te jag in­te till, där bor­ta räck­te jag in­te till. Jag räck­te in­te till för nå­gon, sä­ger han.

– Jag har en upp­växt med al­ko­hol i fa­mil­jen, så den vil­le jag in­te ta till. Det är ett jäk­la gift. Jag dric­ker som al­la and­ra, men min far­sa dog för ti­digt. Jag är 43 år idag, och han var ett halv­år äld­re när han gick bort. Den er­fa­ren­he­ten har räd­dat mig från att ta till al­ko­ho­len. Jag har Net­flix istäl­let. När jag kom­mer hem tit­tar jag på en se­rie och som­nar i sof­fan.

Da­ni­el var tvung­en ta en pa­us. Det­ta hän­de i no­vem­ber 2016, och le­dig­he­ten av­slu­ta­des med en fa­mil­je­se­mes­ter på Te­ne­rif­fa i feb­ru­a­ri 2017. Vi sit­ter på ter­ras­sen till vack­ra Vil­la Strand­vä­gen i Ystad. Här har han hit­tat till­ba­ka till gläd­jen i kö­ket, och till en livsstil med en mer av­slapp­nad håll­ning till ar­be­tet. Det­ta märks för­stås ock­så i Da­ni­els mat­lag­ning. Om han förr främst job­ba­de med höga sma­ker, avan­ce­rad tek­nik och många ele­ment på tall­ri­ken pri­o­ri­te­ras nu­me­ra ett fo­kus på rå­va­ran, re­na sma­ker och ele­gans. Visst har Da­ni­el fort­fa­ran­de en otå­lig­het och rast­lös­het i krop­pen. Han är och kom­mer att för­bli en känslo­män­ni­ska som stän­digt strä­var vi­da­re.

– Jag har all­tid haft höga am­bi­tio­ner och krav på mig själv, sä­ger han och hän­vi­sar till sin förs­ta köks­mäs­tar­tjänst på Vik­tors, en klas­sisk li­ten torg­krog i Mal­mö.

Da­ni­el ha­de en gans­ka stö­kig upp­växt och ham­na­de of­ta i bråk. Ef­ter re­stau­rang­sko­la i Ystad och Mal­mö job­ba­de han sig vi­da­re via di­ver­se kro­gar i Skå­ne, Stock­holm, Gö­te­borg och Kö­pen­hamn. Han träf­fa­de sin fru Gi­na, fick barn, och till­sam­mans drev de un­der många år Bras­se­rie Ös­ter­ga­tan i Ystad och Skaf­fe­ri­et i Kå­se­ber­ga.

– Vi ba­ra job­ba­de och job­ba­de. Er­bju­dan­det om att bli kre­a­tiv le­da­re på Ystad Salt­sjö­ba­den kom med per­fekt taj­ming, sä­ger han.

Da­ni­el och Gi­na ha­de ett år kvar på kon­trak­tet på Ös­ter­ga­tan. Han tac­ka­de ja till job­bet på kon­sult­ba­sis och gick se­dan över till fast an­ställ­ning.

– Då slu­ta­de jag helt att la­ga mat och satt på kon­to­ret i sex må­na­der. Det var jät­teskönt. Jag ha­de till och med ka­vaj på mig vis­sa hel­ger. Det var helt okej. Jag be­höv­de det. Det var då man gick upp i vikt ock­så, sä­ger han och tilläg­ger:

– Se­dan in­såg jag att det in­te var ro­ligt med to­tal­an­svar för en stor per­so­nal. Jag vet att jag själv är för myc­ket ibland. Jag har in­te haft många sjuk­da­gar i mitt liv, men det kan jag ald­rig krä­va av and­ra.

Ar­be­tet på Ystad Salt­sjö­ba­den gav dock Da­ni­el nya möj­lig­he­ter. Han fick mer fri­het och tid att ut­veck­la sin mat­lag­ning. Han kun­de bör­ja trä­na på all­var in­för Årets kock, där han tog sig till bå­de se­mi­fi­nal och fi­nal, men trots sju för­sök lyc­ka­des han ald­rig ta hem ti­teln. Istäl­let vann han Årets mö­teskock 2014 och Köks­mäs­tar­na i Kanal 5. Da­ni­els fram­trä­dan­de i Koc­kar­nas kamp för­ra året var en suc­cé. Där fick han yt­ter­li­ga­re vi­sa vil­ken ener­gi och käm­paglöd han be­sit­ter.

– Att täv­la har va­rit fan­tas­tiskt, men nu är det slut med det, sä­ger han be­slut­samt.

Vad har va­rit driv­kraf­ten i att täv­la?

– Bekräf­tel­se. Jag sä­ger fort­fa­ran­de att allt hand­lar om bekräf­tel­se. Jag skul­le kun­na skri­va en li­ten bok om be­kräf­tel­segre­jen. Jag ser det ock­så hos kol­le­ger i bran­schen som strä­var ef­ter sam­ma sak. Jag har till viss del va­rit trå­kig och en­kel­rik­tad, ba­ra sett tall­ri­ken och mig själv. Men mest tall­ri­ken. Jag är skils­mäs­so­barn. Många duk­ti­ga koc­kar har haft det jäv­ligt tufft och vill be­vi­sa nå­got. Det har jag ve­lat he­la ti­den.

Du ver­kar va­ra en per­son med myc­ket käns­lor ut­an­på. Man ser när du är glad, arg el­ler be­svi­ken. Stäm­mer det?

– Jo, det är nog där­för man har tyckt att jag pas­sar bra i tv. Jag tän­ker in­te på ka­me­ror­na ut­an för­sö­ker ba­ra va­ra mig själv.

Da­ni­el be­rät­tar vi­da­re hur han ut­veck­lats i kö­ket de se­nas­te åren.

– Jag har stan­nat upp li­te i min mat­lag­ning. Förr kun­de jag stän­digt änd­ra i me­nyn för att jag trod­de att kva­li­te­ten skul­le bli bätt­re. Nu la­gar jag upp he­la me­nyn, sät­ter upp den och kanske ut­veck­lar den en aning. När jag by­ter me­ny är rät­ter­na näs­tan all­tid som bäst, sä­ger Da­ni­el och fort­sät­ter:

– Förr kun­de jag ock­så va­ra ope­da­go­gisk i kö­ket och und­ra var­för koc­kar­na in­te gjor­de sa­ker på mitt sätt. Men hur skul­le

” Och när jag var i To­kyo, i fy­ra in­ten­si­va da­gar, bör­ja­de jag fat­ta en­kel­he­ten i all­ting på nå­got jäk­la väns­ter. Jag im­po­ne­ra­des smak­mäs­sigt av in­gre­di­en­ser som svamp, so­ja och mi­so.”

de kun­na det om jag in­te vi­sat dem? En fond kan ko­kas och en biff kan ste­kas på tu­sen oli­ka vis. Sjäv­klart by­ter jag rät­ter och va­ri­e­rar me­nyn, men jag mås­te ock­så in­spi­re­ra och li­ta på min per­so­nal.

För SNART två år se­dan stod Vil­la Strand­vä­gen klar för in­vig­ning. Hu­set, som är en klas­siskt vac­ker se­kel­skif­tes­vil­la i grönt och vitt, in­rym­mer sju rum, pool, ter­rass och mat­sal för 30 per­so­ner. Mitt i mat­sa­len finns ett öp­pet kök med en stor röd lantspis. In­för öp­pen ri­då blir koc­kar­na en del av kväl­lens un­der­håll­ning. Mö­b­ler­na går i allt från sob­ra till var­ma­re fär­ger. Det är hem­trev­ligt, helt en­kelt.

I av­smak­nings­me­nyn kan gäs­ter­na väl­ja mel­lan fem och sju rät­ter, vin från lis­ta el­ler vin­pa­ket. Den per­fekt poche­ra­de pigg­va­ren ser­ve­ras med mi­so och havs­ör­ter till­sam­mans med bond­bö­nor och soc­ke­rär­ter som för­sik­tigt blan­che­rats med li­te smör. Den kol­gril­la­de pil­grim­smuss­lan i to­matjuice top­pas med tun­na ski­vor rä­di­sa och ba­lan­se­rar fint på en bädd av avo­ka­do. I skri­van­de stund har som­mar gått över till höst, och en av för­ra årets mest om­tyck­ta rät­ter är till­ba­ka – dump­lings, den här gång­en ser­ve­ra­de med to­mat­dashi och pick­la­de al­ger.

– Jag ar­be­tar främst med skåns­ka rå­va­ror men tar ock­så gär­na in li­te in­gre­di­en­ser ut­i­från. Förs­ta gång­en jag åt rik­tigt god avo­ka­do var i Mex­i­ko för två år se­dan. Då fick jag gu­aca­mo­le näs­tan var­je dag. Än­då är det så svårt att få god avo­ka­do i Sve­ri­ge. Jag kö­per in­te ät­mog­na ut­an tar in lå­dor med avo­ka­do som får mog­na ef­ter hand, sä­ger han.

– Och när jag var i To­kyo, i fy­ra in­ten­si­va da­gar, bör­ja­de jag fat­ta en­kel­he­ten i all­ting på nå­got jäk­la väns­ter. Jag im­po­ne­ra­des smak­mäs­sigt av in­gre­di­en­ser som svamp, so­ja och mi­so.

Dumplingrät­ten och ost­ro­net med äpp­le och ing­e­fä­ra har bli­vit två sig­na­tur­rät­ter på Vil­la Strand­vä­gen.

– När vi bör­ja­de ser­ve­ra ost­ron, för jag själv äls­kar ost­ron och min yngs­ta son kan förä­ta sig på dem, var jag oro­lig för att gäs­ter­na in­te skul­le tyc­ka om dem. Det är käns­ligt. Vi har gäs­ter som ald­rig har ätit ett ost­ron. Vi har där­för gjort ett ost­ron som kan till­ta­la många. Vi till­för­de sy­ra från äpp­le, ör­tig­het från dra­gon och pick­lad sy­ra från lök och flä­der­vi­nä­ger. Just ost­ro­net har bli­vit den mest in­stagram­ma­de rät­ten. Det känns kul.

Da­ni­els ut­veck­ling som mat­la­ga­re har även gått mot mind­re salt i ma­ten och lät­ta­re sma­ker. Rå­bif­fen på me­nyn är ett tyd­ligt ex­em­pel på det­ta.

– Ha­de det va­rit för nå­got år se­dan ha­de jag tryckt i pick­lad svamp, kanske haft tryf­fel­ol­ja och nå­gon emul­sion. Nu an­vän­der jag istäl­let fer­men­te­ra­de skogs­cham­pin­jo­ner. Det­sam­ma gäl­ler vin­val. Förr skul­le jag dric­ka ame­ri­kans­ka cab, men nu kan jag li­ka gär­na öpp­na en Ba­ro­lo el­ler Bour­gog­ne. Jag bör­jar bli vux­en.

Om li­vet ti­di­ga­re snur­ra­de snabbt och ar­bets­da­gar­na var långa har Da­ni­el lärt sig att trap­pa ner. Han vill in­te ham­na i sam­ma si­tu­a­tion som i no­vem­ber för­ra året. Han till­bring­ar myc­ket tid på lan­det, där han gär­na bju­der vän­ner till mid­dag kring gril­len och lång­bor­det.

– Jag in­ser att jag nu­me­ra all­tid la­gar mat, och jag tyc­ker fort­fa­ran­de att det är otro­ligt ro­ligt.

Da­ni­el Müllern vill att gäs­ter­na ska kän­na sig som hem­ma på Vil­la Strand­vä­gen. Ett be­sök ska va­ra som att kli­va in i Da­ni­els mat­sal och var­dags­rum. Den stek­ta hum­mer­stjär­ten ovan till hö­ger pens­las med en gla­ze av havtorn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.