PALLE

Gourmet - - VÄRLDEN -

I pal­len Palle kän­ner vi igen Yng­ve Ek­ströms enk­la och så tids­ty­pis­ka form­språk från 50-ta­let. En tid då funk­tion sam­sa­des med stil­re­na for­mer. Här vi­sar vi ock­så det som kän­ne­teck­nar Sto­lab, det vill sä­ga mas­siv trä och ett nog­grant ut­fört de­talj­ar­be­te. Be­nen har svar­va­de trägäng­or och skru­vas di­rekt in i den mas­si­va sit­sen, vil­ket gör pal­len väl­digt sta­bil och an­vänd­bar oav­sett var i hem­met du pla­ce­rar den. Själv­klart till­ver­kas den här hos oss i vår fa­brik i Små­lands­ste­nar.

FÖLJ OSS PÅ IN­STAGRAM @ sto­lab1907 FORM: YNG­VE EKSTRÖM (1913–1988). PALLE TILL­VER­KAS AV MAS­SIV BJÖRK OCH KAN FÅS I VITOLJA, NATURELL OL­JA, NATURLACK, LJUS MATTLACK EL­LER NÅ­GON AV VÅ­RA TIO KULÖRER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.