Nytt och hett

Gourmet - - CONTENTS -

Böc­ker, kro­göpp­ning­ar och an­nat mat­nyt­tigt.

Ita­li­ens­ke stjärnkoc­ken Mas­si­mo Bot­tu­ra star­ta­de den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Food for Soul för att hem­lö­sa och so­ci­alt ut­slag­na män­ni­skor skul­le få möj­lig­het att äta en väl­la­gad mål­tid och för att mins­ka matsvin­net. Förs­ta kö­ket, Re­fet­to­rio Am­bro­si­a­no, slog upp dör­rar­na i Mi­la­no år 2015. Nu har

Re­fet­to­rio Pa­ris öpp­nat i sam­ar­be­te med Le Foyer de la Ma­de­le­i­ne. Idén är att be­sö­kar­na ska få en häl­so­sam och god mål­tid gjord på in­gre­di­en­ser som räd­das från att kas­tas från Car­re­four vil­ka tilla­gats av re­stau­rang­e­le­ver. Re­fet­to­rio Pa­ris vill in­te be­teck­nas som väl­gö­ren­hets­pro­jekt ut­an som ett kul­tu­rellt så­dant. Det drivs i sam­ma an­da som i Mi­la­no, men i Pa­ris ska ar­tis­ter, ar­ki­tek­ter och de­sig­ners för­vand­la re­stau­rang Le Foyer de la Ma­de­le­i­ne till en le­van­de kul­tu­rell mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.