High tech i Helsing­fors

Gourmet - - NYTT -

Krö­ga­ren Hen­ri Alén vi­lar in­te på lag­rar­na. Han dri­ver se­dan ti­di­ga­re Muru, Pas­tis och Sue-El­len i Helsing­fors. Den 7 april stäng­de han och kol­le­gan Tom­mi Tu­o­mi­nen re­stau­rang Finn­jä­vel för en to­tal­re­no­ve­ring och öpp­nar i mit­ten av maj med ett helt nytt, unikt kon­cept. Krö­gar­na sat­sar på mat del­vis fram­ställd med hög tek­no­lo­gi och med håll­bar­het i fo­kus.

– Fin­nar­na är de som är mest in­tres­se­ra­de av in­sek­ter i he­la EU. Det har släppts fle­ra rap­por­ter om hur myc­ket pro­te­in det finns i syr­sor jäm­fört med rött kött, och hur kli­mat­vän­ligt det är att od­la in­sek­ter, be­rät­tar Hen­ri.

Med and­ra ord kom­mer syr­sor att få en stor be­ty­del­se för den nya kro­gen. Des­sa kom­mer från en farm som lig­ger cir­ka två mil från re­stau­rang­en.

– Re­ge­ring­en har ny­li­gen släppt på reg­ler­na kring in­sek­ter i livs­me­del, och des­sa blir allt van­li­ga­re i snacks och fling­or, sä­ger Hen­ri.

Kro­gen kom­mer ock­så att ser­ve­ra po­ta­tis od­lad med ae­ro­po­nisk tek­nik, i re­stau­rang­en kom­mer man att pla­ce­ra en stor ver­ti­kal hyd­ro­po­nisk od­ling för upp till 800 ar­ter, och kro­gens nya namn blir Ul­ti­ma. – Det be­ty­der ungefär värl­dens nor­ra än­de, sä­ger Hen­ri. – Ma­ten kom­mer att få en in­ter­na­tio­nell prä­gel med främst lo­ka­la rå­va­ror. Vi kan själ­va od­la in­gre­di­en­ser som chi­li, ko­ri­an­der och ba­si­li­ka. Vi gör ock­så egen to­fu och so­jamjölk men på kikär­ter och bond­bö­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.