KVINN­LIGT MATMAGASIN

SO­FIE ZET­TER­GREN, NEW YORK

Gourmet - - VÄRLDEN -

New York Ci­tys krogscen fick en smäll i me­too­e­ran när fle­ra topp­krö­ga­re häng­des ut som mob­ba­re och skyl­di­ga till sex­u­el­la över­grepp. Mest om­ska­kan­de var kanske anklagelserna mot me­die­pro­fi­len och krö­ga­ren Ma­rio Ba­ta­li, som äger en rad toppre­stau­rang­er i NYC och LA. Men även den av kri­ti­ker hett äls­ka­de kvar­terskro­gen Spotted Pig i Gre­enwich Vil­lage föll från sin tron då de­lä­ga­ren Ken Fri­ed­man an­kla­ga­des för mob­bing och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Dess­utom me­na­de man att April Bloom­fi­eld, känd kock­pro­fil och de­lä­ga­re i Spotted Pig, var minst li­ka skyl­dig, ef­tersom hon i tyst­nad lå­tit det ske. Lju­set i den­na smak­lö­sa rö­ra är Cher­ry Bom­be – ma­ga­sin, kok­bok och podcast grun­dat av New York-du­on Ker­ry Di­a­mond och Clau­dia Wu. Cher­ry Bom­be lyf­ter fram kvinn­li­ga koc­kar och ent­re­pre­nö­rer i mat­bran­schen och har bli­vit en in­ter­na­tio­nell suc­cé. Jag träf­fa­de Ker­ry Di­a­mond sam­ma dag som Ma­rio Ba­ta­li möt­te sitt öde i pres­sen, och hon var var­ken för­vå­nad el­ler ned­sla­gen av ny­he­ten. ”Det har på­gått så länge i re­stau­rang­bran­schen, och det är på ti­den att me­di­er bör­jar fo­ku­se­ra på de kvinn­li­ga koc­kar­na. Det är all­tid män­nen som va­rit stjär­nor­na och intressanta för me­di­er, trots att det vim­lar av fan­tas­tis­ka kvinn­li­ga koc­kar i den här sta­den. Vi vill se till att det för­änd­ras.” Lyss­na på pod­den, läs ma­ga­si­net och köp kok­bo­ken – näs­ta gång du är i NYC lär du upp­täc­ka mas­sor av nya spän­nan­de kro­gar med kvin­nor vid rod­ret!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.