IN­DISKT PÅ HAUT CU­I­SI­NE- NI­VÅ

BRU­CE PAL­LING, LON­DON

Gourmet - - VÄRLDEN -

Det har ta­git lång tid för det in­dis­ka kö­ket i Lon­don att gå från det ku­li­na­ris­ka epi­te­tet att va­ra et­niskt, vil­ket egent­li­gen är en för­kort­ning av nå­got för­ut­säg­bart, bil­ligt och en­kelt. In­di­an Ac­cent, som ny­li­gen öpp­na­de i May­fair, är mot­sat­sen till det­ta och är nu den mest spän­nan­de ny­tolk­ning­en av in­disk mat i Lon­don. Koc­ken Ma­nish Me­hrot­ra för­kla­rar: ”Om du blun­dar kän­ner du igen de in­dis­ka sma­ker­na, men om du öpp­nar ögo­nen ser du nå­got an­nat.” Un­der en lunch ny­li­gen ser­ve­ra­des jag ena­stå­en­de rät­ter. Vi bör­ja­de med amu­se bouche på pum­pa- och ko­kosnöts­sop­pa ser­ve­rad med blå­mö­ge­lost­fyllt naan-bröd, följt av ba­kad torsk, som smäl­te i mun­nen, med mint­sås. Utomor­dent­li­ga sma­ker, per­fekt ba­lan­se­ra­de, och torsk­rät­ten var kon­trastrik med crunch av kikärt­spär­lor top­pa­de med fing­er li­me. In­disk mat på haut cu­i­si­ne-ni­vå i Lon­don miss­lyc­kas of­ta på grund av att de en­dast ska­par väs­ter­ländskt mo­der­ni­se­ra­de rät­ter med in­dis­ka in­gre­di­en­ser, men Ma­nish Me­hrot­ra vi­sar på en myc­ket bre­da­re agen­da: ”Vi be­hål­ler sma­ker­na och äkt­he­ten, pre­sen­te­rar dem på ett an­norlun­da sätt och ad­de­rar in­ter­na­tio­nel­la in­gre­di­en­ser som pil­grim­smuss­la och foie gras.” Än­nu mer vä­sent­ligt är att Ma­nish Me­hrot­ra un­der många år har ar­be­tat med thai-mat i In­di­en. Hans grön­sa­ker har tex­tur och crunch, me­dan köt­tet brä­se­ras hell­re än ko­kar i en stor gry­ta. Hans fa­vo­ri­trätt är ghee-rostat lamm ser­ve­rat med fluf­fi­ga ro­ti-pann­ka­kor, gurk­spett och fy­ra oli­ka chut­neys. Det­ta är egent­li­gen en in­disk ver­sion av pe­king­an­ka. Den dju­pa sma­ken i köt­tet och de luf­ti­ga pann­ka­kor­na gör det till en in­disk tolk­ning av en ki­ne­sisk klas­si­ker – men med glim­ten i ögat. Kök som kor­sar de ku­li­na­ris­ka et­nis­ka grän­ser­na kan lätt fal­la platt, men In­di­an Ac­cent lyc­kas med konst­styc­ket och gör det bril­jant. 16 Al­be­mar­le St Lon­don W1 +44 207 629 9802 www.in­di­a­nac­cent.com 6-rät­ters av­smak­nings­me­ny £45

Ba­ren på In­di­an Ac­cent i Lon­don.

In­di­an Ac­cent i Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.