VA­NILJKRÄM

Gourmet - - SARA AASUM HULTBERG -

Va­niljkräm är en av stöt­te­pe­lar­na i det kal­la kö­ket. Den kan ser­ve­ras som till­be­hör till en mängd oli­ka bak­verk och an­vänds även som fyll­ning i ba­kel­ser och tår­tor. Till ex­em­pel, som i re­cep­ten här in­till, som fyll­ning i cro­is­san­ter el­ler som va­nilj­gräd­de el­ler glasskräm, ser­ve­rad till french to­ast på ba­nan.

5 dl

1 va­nilj­stång 1 dl strö­soc­ker 5 dl mjölk ¾ dl (45 g) majs­stär­kel­se 4 äggu­lor (90 g) 30 g smör

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

sil hus­hålls­ter­mo­me­ter

1 Skär en skå­ra i va­nilj­stång­en och skra­pa ut frö­na i en ka­strull. Häll i ½ dl av sock­ret och mjöl­ken. Het­ta upp till li­te var­ma­re än ljum­met.

2 Blan­da sam­man res­ten av sock­ret med majs­stär­kel­se och äggu­lor i en bun­ke. Häll väts­kan över bland­ning­en och rör om or­dent­ligt.

3 Si­la till­ba­ka i ka­strul­len och sjud väts­kan un­der om­rö­ring tills den tjock­nar, ca 1 mi­nut. Tem­pe­ra­tu­ren får in­te över­sti­ga 84°. Klic­ka ner smö­ret och låt det smäl­ta. Rör om till en jämn kräm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.