Bril­jan­ta be­stick

Gourmet - - NYTT -

Bor­dets Bent­ley, kanske de bor­de kal­las. Det är in­te många be­stick som på ett så­dant själv­klart, en­kelt sätt hö­jer själ­va mål­ti­dens ma­gi som La­gui­o­le. Med si­na sig­ni­fi­ka­ti­va skaft av ljust oliv­trä har fa­mil­jen Dubosts hand­till­ver­ka­de kni­var, gaff­lar och ske­dar satt den lil­la syd­frans­ka re­gi­o­nen La­gui­o­le på den ku­li­na­ris­ka kar­tan. Mo­del­ler­na häm­ta­de in­spi­ra­tion från lo­ka­la få­ra­her­dar som i sek­ler an­vänt den här ty­pen av be­stick. Men det var först på 1920-ta­let som fa­mil­jen blev den förs­ta i trak­ten att nå ut­an­för La­gui­o­le. I dag är det fjär­de ge­ne­ra­tio­nen Dubost som ser till att stå­let be­ar­be­tas i 25 steg in­nan det når bu­tik­shyl­lor­na. För en­tu­si­as­ten finns nu en be­stick­lå­da i ele­gant trä­e­tui om 6 gaff­lar och li­ka många kni­var för 5 999 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.