VIS­PAD COM­TÉ MED CHAMPINJONPURÉ OCH TRYF­FEL

Gourmet - - LIVSHUNGRIG HALLÄNNING -

Väl­lag­rad ost i en len kräm ser­ve­rad med champinjonpuré och mäng­der av hyv­lad tryf­fel. Om du in­te har till­gång till en si­fon går det bra att häl­la com­tékrä­men i en sprit­spå­se och sprit­sa på den, dock blir re­sul­ta­tet in­te li­ka fluf­figt.

4 PER­SO­NER COM­TÉKRÄM:

1 ½ dl gräd­de 1/4 dl mjölk 40 g com­téost 1 äggu­la (12 g) 2 tsk oliv­ol­ja 1 krm salt ¼ km ma­len vit­pep­par

SVAMP­PURÉ:

200 g färs­ka cham­pin­jo­ner 1 scha­lot­ten­lök 1 vit­löks­klyf­ta 1 krm hac­kad tim­jan 1 msk smör 4 tsk kon­jak 4 tsk ma­dei­ra 1 ¼ dl gräd­de 1 krm salt ¼ krm ma­len vit­pep­par

TILL SER­VE­RING:

½ färsk tryf­fel (ca 25 g)

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

mix­erstav hus­hålls­ter­mo­me­ter fin­mas­kig sil si­fon med 1 pa­tron mix­er el­ler blen­der

1 Com­tékräm:

Gör i ord­ning ett varmt vat­ten­bad och pla­ce­ra en skål i det. Mixa gräd­de, mjölk och äggu­la i skå­len och het­ta se­dan upp till 85°. Kryd­da med oliv­ol­ja, salt och pep­par. Pas­se­ra bland­ning­en ge­nom en fin sil, häll upp i en grädd­si­fon och lad­da med 1 pa­tron.Håll se­dan varm till ser­ve­ring.

2 Svamp­puré:

An­sa svam­pen och hac­ka den fint. Ska­la och hac­ka scha­lot­ten­lök och vit­lök fint. Bryn svamp, lök, tim­jan och vit­lök i smö­ret i en ka­strull. När bland­ning­en har fått en fin ste­ky­ta, till­sätt kon­jak och ma­dei­ra och låt ko­ka upp.

3

Sänk värmen till låg och sjud bland­ning­en tills hälf­ten av väts­kan åter­står. Till­sätt gräd­den, fort­sätt att sju­da och re­du­ce­ra till en tjock puré.Mixa se­dan slät i mix­er och kryd­da med salt och pep­par. Håll varm till ser­ve­ring.

4 Ser­ve­ring:

Lägg svamp­puré i bot­ten av en li­ten kopp, fyll upp med com­tékrä­men ur si­fo­nen och hyv­la över rik­li­ga mäng­der tryf­fel.

Tips

Com­té är en fransk ost, lag­rad mel­lan 8 och 12 må­na­der och till­ver­kad av opas­tö­ri­se­rad komjölk. Det är svårt att hit­ta en svensk ost som kan er­sät­ta den, det ska möj­ligt­vis va­ra en väl­lag­rad gre­vé. And­ra os­tar du kan er­sät­ta med är Beau­fort, Gruyè­re el­ler nå­gon an­nan alp-ost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.