IFRÅGASÄTTANDE MAT­LAG­NING

Gourmet - - NYTT -

Att ta hand om rå­va­ror som är på väg att kas­tas har det ta­lats myc­ket om i mat­bran­schen de se­nas­te åren, och nu star­tar koc­ken Paul Svens­son ett kon­cept kal­lat ReTas­te. Först ut är en po­pup-re­stau­rang som två kväl­lar i vec­kan ser­ve­rar en mid­dag kom­po­ne­rad på in­gre­di­en­ser som an­nars skul­le ha gått till spil­lo. En­ligt Paul själv hand­lar det om att återsma­ka, där han ifrå­ga­sät­ter var­för vi väl­jer bort vis­sa de­lar av växt- och djur­ri­ket me­dan and­ra ses som ut­märk­ta. ReTas­te hit­tar vi i de­signstu­di­on Pja­dad på Sö­der­malm och drivs i sam­ar­be­te med Electro­lux, Coop och Wil­lys. Re­stau­rang­en hål­ler öp­pet till den 31 ok­to­ber och stäng­er för se­mes­ter i ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.