se­sa­me stre­et

Sara Aa­sum Hult­berg gjor­de sitt förs­ta bakre­por­tage som el­va­å­ring – nu tar hon över rol­len som chefskon­di­tor på Oper­akäl­la­ren i Stock­holm. För Gour­met har hon ska­pat hy­brid­bak­verk med in­spi­ra­tion från bå­de Frank­ri­ke och USA.

Gourmet - - CONTENTS - Text: TO­VE OS­KARS­SON HENC­KEL Fo­to: SU­SAN­NA BLÅ­VARG

New Yorks ga­tor full­kom­ligt sväm­mar över av se­sam­frön. So­fie Zet­ter­gren vil­le ve­ta var­för det hän­der just nu.

Sara Aa­sum Hult­berg är en av lan­dets mest all­si­di­ga kon­di­to­rer. Hon kän­ner vis­ser­li­gen en spe­ci­ell kär­lek till cho­klad och ame­ri­kans­ka bak­verk men är li­ka hem­ma bland frans­ka mig­nar­di­ser och svens­ka klas­si­ker.

– Jag har ba­kat än­da se­dan jag var väl­digt li­ten. Min mor­mor ba­ka­de myc­ket, och in­tres­set har all­tid fun­nits där. Ing­en i min släkt kom­mer från bran­schen. I grund och bot­ten hand­lar det nog om att jag äls­kar att äta söt­sa­ker, sä­ger Sara.

I det här num­ret av Gour­met har hon fått uppdraget att gö­ra hy­bri­der, där man kor­sar två bak­verk och får en ny ska­pel­se. Do­mi­ni­que An­sels cronut är värl­dens mest upp­märk­sam­ma­de hy­brid, där han kor­sa­de en cro­is­sant och en donut.

Sara är född i Stock­holm men upp­vux­en i Ar­vi­ka, och hen­nes mam­ma är från Nor­ge nä­ra svens­ka grän­sen. Hon gjor­de prak­tik hos cho­klad­mäs­ta­re Hå­kan Mår­tens­son på FI­KA i New York, där hon se­dan blev kvar och ar­be­ta­de i två år. – Jag gil­lar det ame­ri­kans­ka, li­te ”gof­fi­ga”, be­rät­tar hon. Ef­ter FI­KA har hon va­rit med och öpp­nat Ta­ver­na Bril­lo och Hil­len­berg samt ut­setts till Årets kon­di­tor och Årets unga kon­di­tor­ta­lang.

Du har va­rit mål­med­ve­ten och ve­lat lä­ra dig många oli­ka sa­ker.

– Ja, ju mer man lär sig, desto mer in­ser man att det finns att lä­ra sig. Jag äls­kar det jag gör och har gått från kafé och ba­ge­ri till re­stau­rang. Jag har en stor bredd i det jag gör. Idag vet jag att det ro­li­gas­te i li­vet är cho­klad.

När trivs du bäst?

– När jag får gö­ra tu­sen oli­ka sa­ker. Det ska helst va­ra li­te för myc­ket att gö­ra, att man all­tid sät­ter sig själv li­te i ski­ten. Då jobbar jag bäst.

Grun­den i Oper­akäl­la­ren är fransk, hur kän­ner du för det?

– Jag är in­te klas­siskt sko­lad som många kon­di­to­rer. Jag har ald­rig job­bat på ett stäl­le läng­re än två, tre år. Jag har hel­ler in­te bli­vit upp­lärd av nå­gon, ut­an har mer gjort min egen grej. Oper­akäl­la­ren är en klas­sisk re­stau­rang som lig­ger i fram­kant, och det känns som en bra plats för att få ut­veck­la min kre­a­ti­vi­tet, sä­ger hon och tilläg­ger: – Att an­sva­ra för kon­di­to­ri­et på Oper­akäl­la­ren är ett av de fi­nas­te jobb som finns i Sve­ri­ge. Det är fan­tas­tiskt att ha ett helt team som ba­ra ar­be­tar med bak­verk.

Vad ser du för tren­der i din bransch?

– En trend som hål­lit i sig ett tag men som fort­fa­ran­de är ak­tu­ell är att ta in grön­sa­ker i des­ser­ter och an­vän­da så myc­ket na­tur­li­ga rå­va­ror som möj­ligt. Att tän­ka håll­bart.

Har du någ­ra fö­re­bil­der?

– Ja, Hå­kan på FI­KA i New York. Han jobbar jäk­ligt hårt och har all­tid pla­ner, idéer och vi­sio­ner. Det kanske in­te all­tid blir som han har tänkt sig, men att stän­digt dröm­ma om nå­got är här­ligt.

Det här med täv­ling­ar, är det nå­got du fort­fa­ran­de är in­tres­se­rad av?

– Det är all­tid en kul ut­ma­ning att täv­la och pres­sa sig själv li­te. Det är lä­ro­rikt, men just nu kän­ner jag mig rätt nöjd. Oper­akäl­la­ren är min nya ut­ma­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.