Ro­ad­trip till No­ma

Gourmet - - LEDARE -

De se­nas­te må­na­der­na har in­te va­rit de enk­las­te rent ar­bets­mäs­sigt. Jag drog av häl­se­nan i en ten­nismatch, ope­re­ra­des och fick re­se­för­bud i två må­na­der. För­u­tom det­ta fick jag hel­ler in­te stöd­ja på fo­ten un­der sex vec­kor, vil­ket in­ne­bar att jag in­te ens kun­de la­ga mat själv, hand­la, stä­da, kö­ra bil, ta mig till bus­sen el­ler sit­ta un­der en lång mid­dag med risk för blod­stört­ning i fo­ten. You na­me it. Jag ope­re­ra­des sam­ma dag som Gui­de Miche­lin släpp­te si­na nor­dis­ka stjär­nor i Kö­pen­hamn. Re­san dit ha­de jag ställt in, men jag följ­de even­tet via stream. På kväl­len gjor­de jag in­ter­vju­er med bå­de Mi­chael El­lis och Re­bec­ca Burr per te­le­fon. De där smärt­stil­lan­de mor­fin­tablet­ter­na var min bäs­ta vän i fy­ra da­gar. Fem da­gar ef­ter ope­ra­tio­nen ha­de jag bord på No­ma. Re­ser­va­tio­nen var för­stås gjord se­dan länge, och av­smak­nings­me­nyn var för­be­tald. Dess­utom var det min och ma­kens bröl­lops­dag. Den flyg­re­san ha­de jag ock­så ställt in, men mål­med­ve­tet be­stäm­de sig min man för att kö­ra ner oss i bil. Hur skul­le det­ta gå till? Mor­fi­net gjor­de mig il­lamå­en­de; skul­le jag kun­na få ner en­da bit över hu­vud ta­get? Jag slu­ta­de med smärt­stil­lan­de sam­ma dag som vi åk­te. Det fick bä­ra el­ler bris­ta. He­la vägen ner i bi­len satt jag i fram­sä­tet med be­net ut­sträckt på en li­ten kar­tong med kud­dar och täc­ke. För en gångs skull tur att man är kort­växt ... Jag kan med­de­la att ef­ter ett tag vän­jer sig krop­pen vid det mesta. Den obe­kvä­ma ställ­ning­en med be­net i gips av­tog ef­ter nå­gon tim­me, och vi kör­de i prin­cip i ett sträck från Stock­holm till Kö­pen­hamn. Lyc­ka­des få ett rum på drop in på Ho­tel Ad­mi­ral till ett myc­ket bra pris. Da­gen ef­ter fick vi upp­le­va en fan­tas­tisk mid­dag på No­ma. Jag viss­te in­te vad jag skul­le för­vän­ta mig, men jag var helt om­tum­lad av al­la in­tryck – René Red­ze­pi och hans team bjöd på en ny­ska­pan­de, ex­pe­ri­men­tell, ny­fi­ken och spän­nan­de re­sa. Ma­ten sma­ka­de som att re­sa ner i de nor­dis­ka vatt­nen. Ef­teråt var jag så upp­fylld av käns­lan att jag tänkte: Vil­ken tur att No­ma finns. Att vi i Nor­den har en re­stau­rang med re­sur­ser, kun­skap och in­tres­se för att verk­li­gen nör­da ner sig helt och hål­let i den nor­dis­ka mat­lag­ning­en!

Det här num­ret hand­lar an­nars myc­ket om fransk och ame­ri­kansk mat­lag­ning. Vår re­dak­tör Lars Col­lin träf­fa­de Ste­fa­no Ca­te­nac­ci, som se­dan över 20 år har det äro­ful­la men ock­så an­svars­ful­la uppdraget att dri­va Oper­akäl­la­ren, vil­ket han gör med bravur. Läs om Ste­fa­no på sid 28. På sid 98 har vi en an­nan kock som nu­me­ra ar­be­tar med det frans­ka kö­ket som led­stjär­na, näm­li­gen Ro­bert Sandberg, som vi se­dan i vint­ras hit­tar på Kong Hans Kael­der i Kö­pen­hamn. Han bör­ja­de sin fi­ne di­ning-kar­riär på No­ma, ar­be­ta­de länge på Frantzén men sak­na­de ge­di­gen kun­skap om just det frans­ka kö­ket. Vi träf­far ock­så Sara ­Aa­sum Hult­berg – ny­bli­ven chefskon­di­tor på Oper­akäl­la­ren, nå­got vi fak­tiskt in­te ha­de en aning om när vi bo­ka­de job­bet till­sam­mans. Hon har ska­pat spän­nan­de hy­brid­bak­verk. Ja, ni vet så­da­na där man kor­sar två eta­ble­ra­de bak­verk. Det mest kän­da är cronu­ten, där man kor­sa­de cro­is­sant och donut. Dess­utom tar dryc­kes­re­dak­tör Anders Melldén med dig till den spän­nan­de frans­ka vin­re­gi­o­nen Sa­voie, So­fie Zet­ter­gren sät­ter fing­ret på se­samtren­den i New York och vår nye Pa­ris­kor­re­spon­dent Mattias Kroon tar dig med till si­na göm­da pär­lor i Pa­ris! Må gott så ses vi i kö­ket! To­ve Os­kars­son Henc­kel Chefre­dak­tör

To­ve spanar in

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.