Su­san­na Blå­varg

Gourmet - - LEDARE -

Su­san­na Blå­varg är mat- och re­se­fo­to­graf, med stu­dio i Stock­holm och kun­der i bå­de Eu­ro­pa och USA. Pen­gu­in Ran­dom House i Lon­don, De­sign Bridge i Ams­ter­dam och Sweet Paul Ma­ga­zi­ne i New York är någ­ra av upp­drags­gi­var­na. Hon be­skri­ver sin bildin­spi­ra­tion som en bland­ning av skan­di­na­viskt ljus med ruf­fig och sli­ten New York-käns­la. Vil­ken ty­pisk fransk rå­va­ra kan du in­te le­va ut­an?

– Ef­ter­rät­ten Île flot­tan­te. Jag har ljuv­li­ga barn­domsmin­nen av de fly­tan­de öar­na, som min fas­ter bru­ka­de la­ga. Jag vet in­te hur många gång­er jag, ut­an fram­gång, för­sökt få koc­kar att gö­ra Île flot­tan­te till fo­to­gra­fe­ring­ar. I vän­tan på att den ska bli tren­dig igen smi­ter jag in på Le Pa­ri­si­en i New York och njuter med en och an­nan blå­hå­rig dam som säll­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.