Paul Briss­man

Gourmet - - LEDARE -

Fo­to­gra­fen Paul Briss­man är svensk men bo­satt i New York se­dan 1995. Sam­ma år träf­fa­de han Mar­cus Samu­els­son som just ha­de bör­jat på Aqua­vit. Vän­ska­pen skul­le re­sul­te­ra i fy­ra kok­böc­ker, bland an­nat Stre­et­food. Som fo­to­graf är Pauls mål all­tid det­sam­ma: att över­sät­ta det han ser i ka­me­ran till en bild som ta­lar klar­språk och att kom­mu­ni­ce­ra en käns­la. Oav­sett om det hand­lar om mat, in­red­ning, pro­duk­ter el­ler män­ni­skor. I det här num­ret av Gour­met fick Paul uppdraget att plå­ta se­sam­frön – en i och för sig in­te sär­skilt fo­to­ge­nisk pro­dukt – som tack va­re till­ström­ning­en av in­vand­ra­re från Mel­la­nöstern vux­it starkt i po­pu­la­ri­tet och nu dy­ker upp i al­la möj­li­ga pro­duk­ter i den ame­ri­kans­ka met­ro­po­len. Vil­ken ty­pisk fransk rå­va­ra kan du in­te le­va ut­an?

– Vi­ner­na från Cô­te du Rhô­ne. De har jag va­rit svag för än­da se­dan mit­ten av 90-ta­let när jag in­tro­du­ce­ra­des för Gui­gals Cô­te du Rhô­ne av en fransk fo­to­graf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.