FARMORS FRANS­KA KÖK

Gourmet - - NYTT -

Ef­ter öpp­ning­en av Mot­her för någ­ra år se­dan har det va­rit li­te tyst om Da­ny­el Cou­et. Men än­da se­dan hög­pre­ste­ran­de F12 pac­ka­de ihop för att ge plats åt Pub­li­co har den franskät­ta­de de­lä­ga­ren i F12-grup­pen fun­de­rat och fi­lat på att ska­pa sin högst per­son­li­ga krog. Nu är den här, på Kam­ma­kar­ga­tan 22 i Stock­holm vid ett li­tet ano­nymt torg mel­lan Svea­vä­gen och Lunt­ma­kar­ga­tan. Da­ny­el Cou­et kal­lar själv Al­le­g­ri­ne för si­na dröm­mars krog. Och med tan­ke på att nam­net är häm­tat från hans mat­gla­da frans­ka far­mor är det ing­en vå­gad giss­ning att Al­le­g­ri­ne får fram­för allt franskt på me­nyn.

Men sats­ning­en i ci­ty har re­dan smygstar­tat med en li­ten bar mitt över ga­tan. På Bar Étab­le blan­das fran­ko­fi­la char­ku­te­ri­er med mat­chan­de dryc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.