Kre­a­tivt krog­stråk

Gourmet - - NYTT -

Ett av Stock­holms in­nerstads all­ra trå­ki­gas­te ci­ty­stråk för­vand­las un­der vå­ren till ny krog­ga­ta. En av kvar­tet­ten på Ja­kobs­bergs­ga­tan är Yel­low med sin li­te ud­da ku­li­na­ris­ka strä­van: att ska­pa den per­fek­ta krogupp­le­vel­sen med hjälp av kyck­ling. Äga­ren Fil­mon Mi­chael har en bak­grund som klubb­värd på Stu­re­com­pagni­et, men ock­så som dan­sa­re i scen­kol­lek­ti­vet Bounce. In­för öpp­ning­en åk­te han till Cos­ta Ri­ca, New York och Mi­a­mi för att fin­na in­spi­ra­tion till re­stau­rang­en med si­na 70 plat­ser i fö­re det­ta Aka­de­mi­bok­han­deln.

– Jag vil­le ha li­te spän­ning och en hint av svart­klubb­s­käns­la. Yel­low ska va­ra en plats där man kan träf­fas över en drink, går på en förs­ta da­te el­ler för att fi­ra fö­del­se­da­gar, sä­ger Fil­mon Mi­chael.

Köks­mäs­tar­na Fanny Rönn­blom och Andre­as Freij häm­tas från Pub­li­co, F12-kro­gen med va­na att kom­bi­ne­ra het mat­lag­ning med par­ty­käns­la.

Men trots adres­sen får vi an­tag­li­gen le­ta länge ef­ter barn­do­mens klas­sis­ka Fly­gan­de Ja­kob med visp­gräd­de, jord­nöt­ter och ba­nan. På Yel­low gäl­ler rät­ter som chic­ken and waff­les och hot wings. Men var­för in­te bör­ja kväl­len med spanskt bub­bel? Form­gi­va­ren Tho­mas San­dell har de­sig­nat Ca­va­ba­ren, som ta­git över natt­klub­ben White Rooms lo­ka­ler en­ligt mot­tot: Det ska kän­nas som en bak­ga­ta i Bar­ce­lo­na. Mat­mäs­sigt är det spanskt småplock som gäl­ler; luft­tor­ka­de skin­kor, kor­var och sal­ta os­tar ac­kom­pan­je­rar ca­van.

Natt­liv präg­lar även den tred­je öpp­ning­en på Ja­kobs­bergs­ga­tan:

Yuc La­tA­si­an, som vå­ga­de trot­sa allt skrock och slå upp dör­rar­na fre­da­gen den 13:e april. Er­fa­ren­he­ter finns från mo­der­kro­gen Yuc, som öpp­na­de för tre år se­dan vid Oden­plan. Med La­tA­si­an dras fu­sio­nen än­nu läng­re och för­e­nar kö­ken från Pe­ru, Ko­rea, Mex­i­ko och Ja­pan. I de färg­star­ka lo­ka­ler­na finns ock­så rum för en djup­dyk­ning till de glo­ba­la dryc­ker­na: tequi­la, mezcal och pisco, men även sa­ke, soju och ja­pansk whis­ky. Slut­li­gen på sam­ma ci­ty­snutt har Jo­han Ju­re­skog öpp­nat sitt förs­ta renod­la­de ham­bur­ger­hak. In­spi­re­ra­de av ame­ri­kans­ka Sha­ke Shack är det köt­täls­kar­na Jo­han och bro­dern Lud­vig Ju­re­skog, fö­re det­ta käl­lar­mäs­ta­re på Oper­akäl­la­ren, som tar på sig she­riff­hat­tar­na och lang­ar ut sju sor­ters bur­ga­re till hu­ga­de. Den som nå­gon gång ta­git en tug­ga av den häng­mö­ra­de bif­fen på AG vet att Jo­han Ju­re­skog är som be­satt av kor­rek­ta styck­nings­de­tal­jer och höga tem­pe­ra­tu­rer. Köt­tet på Ju­re­skogs kom­mer från svens­ka mjölk­kor, os­ten från lil­la roslags­me­je­ri­et på Väd­dö och brö­det ba­kas av Ba­ke­ry & Spice. Och får brö­der­na Ju­re­skog be­stäm­ma kom­mer de un­der det när­mas­te de­cen­ni­et att rul­la ut en ve­ri­ta­bel bomb­mat­ta av burg­ar­ba­rer på ett 60-tal stäl­len över he­la Sve­ri­ge.

Någ­ra av de an­sva­ri­ga på nya kro­gen Yuc i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.