MYS MÅ BRA- RE­CEPT

Gourmet - - NYTT -

När My Feldt in­te dri­ver Feld­ts Bröd & Kon­fekt hem­ma i Halmstad till­sam­mans med ma­ken Jo­han skriver hon re­cept. Det gör hon så snyggt och pre­cist att My för­ra året be­lö­na­des med Svens­ka gast­ro­no­mipri­set. "Årets vin­na­re är bå­de re­le­vant, mo­dig och en sju­hel­si­kes bak- och mat­la­ga­re!", lör ju­ryns mo­ti­ve­ring. Rus­ning­en till det hal­länds­ka ba­ge­ri­et kom­mer in­te bli mind­re när Blå­bärs­snår, äp­pelskrutt och ra­bar­berskug­ga (Bon­ni­er Fak­ta) snart kom­mer ut, My Feld­ts förs­ta kok­bok. Här sam­lar hon ett 70-tal re­cept pa­rat med här­li­ga hyll­ning­ar till allt vad mo­der na­tu­ren ger – och att vi mås­te va­ra för­sik­ti­ga med den. My hyl­lar sin mor­mor Ag­da, som lär­de det lil­la barn­bar­net att klätt­ra högt i sko­gen och att vå­ga fan­ti­se­ra fritt. Boken är upp­de­lad på sex oli­ka sä­song­er, från Vår­läng­tan till Vin­ter­vi­la. Där­e­mel­lan vän­tar sy­ren­blom­ning, sur­ran­de hum­lor och läng­tan ef­ter ling­on. Det vi­lar nå­got fint och näs­tan ve­mo­digt över he­la sam­ling­en, Och vem vill in­te li­te trös­te­fullt sät­ta tän­der­na i en smör­degs­plat­ta med in­kokt ra­bar­ber, el­ler stil­la läng­ta ef­ter än­nu en vall­mosnur­ra full­ma­tad med va­nilj­fyll­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.