MATHIAS MISSION

Gourmet - - NYTT -

Det finns 42 oli­ka sor­ters svensk kål­rot i na­tio­nel­la gen­ban­kens re­gis­ter. Så själv­klart ska en så­dan svensk rå­va­ru­gi­gant få en egen bok upp­kal­lad ef­ter sig. Och det av Sve­ri­ges kanske mest me­ri­te­ra­de kock, Mathias Dahl­gren. Ru­ta­ba­ga – med fo­kus på

grön­sa­ker (Bon­ni­er Fak­ta) he­ter upp­föl­ja­ren till hans hyl­la­de Hem­kun­skap. Dahl­grens se­nas­te kok­bok har egent­li­gen ba­ra en am­bi­tion, och den räc­ker långt: att för­med­la lus­ten att äta gott. Med 30 års er­fa­ren­het bakom gry­tor­na, kom­bi­ne­rat med hans se­nas­te trans­for­me­ring av Mat­sa­len till ny­ska­pan­de ve­go­kro­gen Ru­ta­ba­ga på Grand Hô­tel i Stock­holm, vet Mathias Dahl­gren för­stås ex­akt vad som fång­ar da­gens ny­fik­na, grö­na lä­sa­re. I Ru­ta­ba­ga finns plats bå­de för enk­la hem­mare­cept, myc­ket kring rät­ter att de­la, och för mål­tids­vän­lig rå­varut­ri­via – som att kål­ro­ten (ru­ta­ba­ga) är en gam­mal svensk hy­brid mel­lan ro­va och raps, och att den är en av Sve­ri­ges kanske störs­ta, men minst ex­po­ne­ra­de, ät­ba­ra ex­port­pro­duk­ter. Ett an­nat av Mathias Dahl­grens mål är verk­li­gen nå­got att strä­va ef­ter, men lå­ter i dags­lä­get än­nu som en uto­pi: att det i fram­ti­den finns li­ka många bra ve­ge­ta­ris­ka kro­gar i Sve­ri­ge som det finns piz­ze­ri­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.