EKO­LO­GISK BOSARPKYCKLING

Gourmet - - VÄRLDEN -

Kläcks i stall Bo­sarp­kyck­ling­en trans­por­te­ras till går­den i för­ru­vat ägg och kläcks i ett varmt stall där det är nä­ra till vat­ten och mat.

Ut­om­hus När Bo­sarp­kyck­ling­en har till­räck­ligt med fjä­der­dräkt för att hål­la sig varm får den gå ut­om­hus hur myc­ket den vill.

Stör­re ut­rym­me Ut­rym­met som Bo­sarp­kyck­ling­en le­ver på in­om­hus är näs­tan dub­belt så stort som den kon­ven­tio­nellt upp­föd­da kyck­ling­en. Dess­utom har var­je grupp en 20 000 kvadrat­me­ter stor träd­gård de kan sprät­ta runt i.

Väx­er lång­samt Bo­sarp­kyck­ling­en är av ra­sen Ro­wan Rang­er. Det är en frisk, stark och lång­sam­väx­an­de ras.

Le­ver läng­re Bo­sarp­kyck­ling­en le­ver dub­belt så lång tid som den kon­ven­tio­nel­la kyck­ling­en.

Eko­fo­der Bo­sarp­kyck­ling­en får eko­lo­giskt fo­der som till stor del be­står av spann­mål. Fod­ret in­ne­hål­ler ock­så pro­te­in­rå­va­ror som kom­mer från oli­ka grö­dor, till ex­em­pel so­ja, raps och är­tor. Fod­ret är GMO-fritt. Ej be­hand­lad med an­ti­bi­o­ti­ka All Bosarpkyckling föds upp ut­an an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.