”stolt over att ar­be­ta med upp­fod­ning dar djuromsorg star i fo­kus”

Små­barns­mam­ma, fö­re­tags­le­da­re och eko­lo­gisk kyck­lingupp­fö­da­re. Jo­han­na Rasmus­son, 36, puss­lar för att få ihop li­vet på Bo­sarps Gård i Skå­ne. Hon äls­kar li­vet bland dju­ren i na­tu­ren. Här be­rät­tar hon om var­da­gen som är nå­got olik många and­ras.

Gourmet - - VÄRLDEN - Fo­to: Da­vid Al­ten­gård

Var­för sat­sa­de du på eko­lo­gisk kyck­lingupp­föd­ning? Det är ett dröm­jobb! Allt jag gör kret­sar kring dju­ren. Eko­lo­gisk upp­föd­ning har fo­kus på en ökad djur­väl­färd med bland an­nat stör­re ytor och ute­vis­tel­se, samt ett bre­da­re mil­jötänk. Det går hand i hand med mi­na eg­na vär­de­ring­ar. Hur ser en dag på går­den ut? Det förs­ta vi gör när vi vak­nar, och det sista vi gör in­nan vi går och läg­ger oss, är att tit­ta till dju­ren så att al­la har det bra. Den dag­li­ga sköt­seln in­ne­bär att vi till­för ett nytt halm­la­ger till kyck­ling­ar­nas strö­bädd. Grov­fo­der och sand­bad fylls på vid be­hov. Fo­der och vat­ten finns till­gäng­ligt he­la ti­den. Lö­pan­de un­der da­gen kan vi där­ut­ö­ver chec­ka av stal­let via ett larm­sy­stem som kon­trol­le­rar kyck­ling­ar­nas närmil­jö. Vad tyc­ker du är ro­li­gast? Det är ab­so­lut att ta hand om dju­ren, att se till att de har det så bra som möj­ligt un­der ti­den de är hos mig. All­ra ro­li­gast är det att se kyck­ling­ar­na gå ute. De har så myc­ket för sig – de sprät­ter, be­tar gräs, so­lar, sand­ba­dar, jagar flu­gor och grä­ver ef­ter mask – för att se­dan läg­ga sig att vi­la un­der en bus­ke. Jag är så stolt över att ar­be­ta med eko­lo­gisk upp­föd­ning som er­bju­der så många mer­vär­den, så­väl för dju­ren som för kva­li­te­ten på ma­ten.

En vik­tig del i eko­lo­giskt jord­bruk är ock­så att det finns ett na­tur­ligt krets­lopp. All göd­sel från vå­ra kor och kyck­ling­ar går till­ba­ka i jor­den som vi od­lar. Den Eko­lo­gis­ka Bo­sarp­kyck­ling­en är ock­så KRAV-märkt – det ga­ran­te­rar: • Att kyck­ling­en får växa lång­samt och le­va läng­re än kon­ven­tio­nell kyck­ling

• Att kyck­ling­en kan rö­ra sig fritt ut­om­hus och har gott om plats bå­de ute och in­ne

• Eko­lo­giskt fo­der

• Ett liv i mind­re grup­per

• Myc­ket dags­ljus, strö,

grov­fo­der och sand­bad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.