CHAM­PAGNE FÖR SAMLARE

Gourmet - - NYTT -

Krug har gått från att va­ra den hem­li­ga lyx­cham­pagnen till att bli mer och mer trans­pa­rent. För ett par år se­dan ska­pa­des Krug-ID och en app med vil­ken man får ve­ta det mesta om sitt Krug-vin. Nu lan­se­ras ”edi­tion”-sy­ste­met, som ska ta­la om vil­ket vin i ord­ning­en just din flas­ka Gran­de Cu­vée är. Gran­de Cu­vée är Krugs vik­ti­gas­te cham­pagne och är all­tid en cu­vée be­så­en­de av hund­ra­tals vi­ner men ba­se­ra­de på en år­gång. Förs­ta upp­la­gan ska­pa­des av Jo­hann-Jo­seph Krug 1843, och just nu är det num­mer 164 som finns på mark­na­den, en cu­vée ba­se­rad på år­gång 2008.

– Som cham­pagne­till­ver­ka­re hand­lar det om att se in i fram­ti­den och ska­pa en cu­vée ut­i­från en för­mo­dad ef­ter­frå­gan. Edi­tion 164 ska­pa­des kriså­ret 2009, vil­ket gör att an­ta­let flas­kor är gans­ka be­grän­sat. Näs­ta edi­tion, 165, kom­mer att va­ra än­nu mind­re, så egent­li­gen star­tar vi det­ta på all­var med edi­tion 166, sä­ger Oli­vi­er Krug.

In­for­ma­tio­nen hjäl­per fram­för allt pri­vat­per­so­ner som vill lag­ra sin Gran­de Cu­vée, men även re­stau­rang­er som vill hål­la än­nu bätt­re koll i vinkäl­la­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.